เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592209
นายพงศธร ประจงสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
592826
น.ส.ธนิตา บุญส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
600417
นายณัฐสิทธิ์ กุตัน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4  
600681
น.ส.ปาริชาติ พิมายนอก
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5  
600716
นายธนวิชญ์ พงษ์ดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
600988
นายจีรวัฒน์ ขำทรง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7  
601053
นายปองภพ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8  
601152
น.ส.ศรัณญา ขะยูง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
601574
น.ส.บุญรักษา สังข์วงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10  
601870
นายโอบบุญ สังข์ศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
602030
นายสัชฌุกร นวลละออง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12  
602054
น.ส.กิดาภรณ์ นนท์คำวงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13  
602107
น.ส.พิชญา ชาญณรงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14  
602159
นายพงศกร คนบุญ
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
15  
611029
นายวัชรากร สีหา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
16  
612008
นายอภิชน นวนเกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
620098
นายภาคิน อรุณฤทธิคุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
620186
นายอนันตชัย คุ้มจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
620265
น.ส.เกสรา ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
620266
น.ส.ฆัมพร แสนกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
620279
น.ส.วรินกาญจน์ เจตนาริสุทธิกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
620314
น.ส.วิภาดา อุ่นอินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
620362
น.ส.คณิตา สุวรรณเปิ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
620363
น.ส.สิรภัทร แป้นถึง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
620566
นายปณิธาน โอภาสวงศ์อภิรดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
26  
621000
นายธีรวัฒน์ เพ็ชรภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
621007
น.ส.พิมพ์นิภา รุประมาณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
621312
นายปธานิน บุญแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
621326
น.ส.พรลภัส แก้วนุช
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
30  
621331
นายอานนท์ เกิดคุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
621332
น.ส.ญาณพัฒน์ มาศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
32  
621333
น.ส.ชมพูนุท เสวีวัลลภ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
621355
น.ส.ธิติกานต์ ภัทรธีรเมธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
621363
น.ส.สุภัสสร สุดเปี่ยม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
621374
นายพิชญธีร์ สิงห์สู่ถ้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
36  
621397
นายวิชยุตม์ แสงสารวัตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
37  
621451
น.ส.บุษกร กงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
621453
น.ส.วิรัลพัชร คชชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
621455
นายมหรรณพ กุสุมาพรรณโญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
621456
นายอนวัช เสนาเกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
41  
621475
น.ส.ภาพิมล จันทะโคตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
621486
นายสิรวิชญ์ สลับศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
43  
621492
น.ส.ณิชกานต์ พละสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
44  
621514
นายวีรภัทร กระแสโท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
45  
621515
นายปรีชา สดับสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
46  
621815
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
47  
621828
น.ส.รติรัตน์ พระยอม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
48  
621834
น.ส.นันทิชา จันทำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
49  
621874
น.ส.มนันชนก ปัตสาย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน