เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2142 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600308
น.ส.วาริชาติ ทิมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
2  
600422
น.ส.รัตติยากร ชูชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
3  
600614
น.ส.ธนพร ถาพรพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
4  
600722
น.ส.ธนาภรณ์ โอชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
5  
600804
น.ส.ณัฐชา แถวภาพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
6  
600921
น.ส.อนัญลักษณ์ ทองเหลือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
7  
600953
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
8  
600960
น.ส.วิมลวรรณ คำตัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
9  
601006
น.ส.ศิวาภรณ์ สิทธิกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
10  
601114
น.ส.คัทลียา เวชกามา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
11  
601188
นายธวัฒน์ชัย ชัยขันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
12  
601367
น.ส.หทัยภัทร บุณยรัตผลิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
13  
602493
น.ส.ปภัสรา แก้วมะโน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
602506
น.ส.ณัฐกฤตา จันทร์สีทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
602542
น.ส.กุลนิษฐ์ งามชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
610283
น.ส.กมลรัชต์ คำยา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
610578
น.ส.วาริษา สวยดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
18  
610619
น.ส.มนัสวี หงษ์สุวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
19  
610913
น.ส.รวินนา อินทรครรชิต
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
20  
611315
น.ส.นฤมล ผิวไผ่
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
21  
620018
น.ส.วรรณวิสา เทศดี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
620058
น.ส.ศุภัสรา สีล้ง
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
23  
620162
น.ส.รักษ์ชนก ศุภฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
24  
620196
น.ส.พรกนก อ่อนจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
25  
620272
น.ส.ศิวรัตน์ บำรุงวัด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
26  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
27  
620324
น.ส.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
28  
620326
น.ส.ชนากานต์ จันมา
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
29  
620353
นายรัชชานนท์ ญาณคำ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
30  
620357
น.ส.นริศรา ทางดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
31  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
32  
620413
น.ส.ชมพูนุช วิสุทธิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
33  
620446
น.ส.สุกัญญา ยิ่งโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
34  
620447
น.ส.นลินา สายหยุด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
35  
620483
น.ส.นลินรัตน์ อ้นสืบสาย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620484
น.ส.อารยา บัวผัน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620488
น.ส.สิรินทรา นามทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
40  
620695
น.ส.วรรณพร ตะบองเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
41  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
42  
620708
น.ส.กรกนก บุญประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
43  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
44  
620764
นายวิริยะพันธ์ วงศ์อินทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
45  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
47  
620872
น.ส.สุพิชญา ฝั้นแบน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
48  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
620891
น.ส.พีรยา แย้มสุคนธ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
50  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
51  
620937
น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
52  
620991
นายธนธัช ฉัตรชมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
620995
นายจิรายุ โคมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
54  
621021
น.ส.วิภาวินี ไกรยะสวน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
55  
621060
น.ส.เบญจพร ยุพการณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
621061
น.ส.อรวรรยา หารเจริญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
621062
น.ส.ดรุณี เคนจันทึก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
621066
น.ส.ปาณิสรา กรุตรนิยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
621069
น.ส.ภทรพรรณ บัวแดง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
621072
น.ส.สุนิสา แก้ววิจิตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
621090
น.ส.วรรณพร คงบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
621098
นายธนกร สินจะโปะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
63  
621104
น.ส.ยลธิตา แสนโคตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
621107
น.ส.มณฑกานต์ ยอดแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
621114
น.ส.ปทุมวดี มีบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
621141
น.ส.สุธาสินี แก้วหยก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
621161
นายธนพิพัตน์ สุกมีทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
68  
621168
น.ส.มุฑิตา คุณละ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
621176
น.ส.รุ่งทิพย์ พวงสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
621233
น.ส.อภิรติ ไกรธิราช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
621244
น.ส.กมลลักษณ์ แจ่มแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
621245
น.ส.ธัญลักษณ์ รูปไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
621246
น.ส.ธัญสินี ขันทะสีมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
621248
น.ส.ณัฏฐธิดา วงค์สวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
76  
621252
น.ส.ทิพย์นภา นุ่มวงศ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
621259
น.ส.สมฤดี สว่างแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
621267
น.ส.พรประภา สุภาแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
621268
น.ส.บัณฑิติยา สมนัส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
621269
น.ส.ธารินทร์ ทิน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
621272
น.ส.ศศิธร แซ่ผ้าง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
621275
น.ส.นิภาพร ใจปานแก่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
621277
น.ส.เกสรา หนูคง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
621279
น.ส.เบญญาภา นพรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
621280
นายชินดนัย เกียรติแสงทอง
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
86  
621281
น.ส.เบญจมาศ มรรคคา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
87  
621282
น.ส.ปภัสสร ตานี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
88  
621283
น.ส.ศรินยา เทพสิงห์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
89  
621299
น.ส.รังสินีภรณ์ จิตตางกูร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
90  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
91  
621309
น.ส.กิตติกานต์ แช่มลำเจียก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
92  
621310
นายมินทดา นิกาจิ๊
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
93  
621317
น.ส.วัชราภรณ์ นธะสนธิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
94  
621318
น.ส.นิพาดา ปิดตาทานัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
95  
621320
น.ส.อารียาภรณ์ บุญเต็ม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
96  
621321
น.ส.ทิพย์ประภา ประสมศรี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
97  
621323
น.ส.พิชยาภรณ์ ปัททุมมานนท์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
98  
621325
น.ส.ชลธิชา แก่นนาคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
99  
621344
น.ส.วิชิตา จันทร์คีรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
100  
621359
นายพีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
101  
621364
นายธนกฤต บรรยงพฤฒิ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
102  
621380
น.ส.เปรมสิริ พันสุดน้อย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
103  
621434
นายธนนนท์ ถิรงพงศานุรักษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
104  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
105  
621468
นายดิษฐฎี ทุมสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
106  
621469
นายสหัสวรรษ พุทธิสัตย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
107  
621482
น.ส.เบญจวรรณ พันประดับ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
108  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
109  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
110  
621847
น.ส.กุลสตรี กลางบุรัมย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
111  
621866
น.ส.ปาริชาติ วงศ์อุไร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
112  
630012
น.ส.อามานายา มันตะวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
113  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
114  
630091
น.ส.ณภัสสร ศรีด้วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
115  
630196
น.ส.กนกพร ปินตาสืบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
116  
630212
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
117  
630214
น.ส.บัณฑิตา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
118  
630219
นายกิตติพันธ์ บาลเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
119  
630232
น.ส.จุฑาทิพ บุญดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
120  
630239
น.ส.รัตติกาล แซ่ลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
121  
630241
น.ส.พัชรินทร์ เอมประโคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
122  
630276
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่ทองคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
123  
630279
น.ส.วิมลจิรา โขงโกบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
124  
630303
น.ส.จุฬาทิพย์ ยาวไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
125  
630351
น.ส.กัญญารัตน์ ชมความสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
126  
630377
น.ส.วิราพรรณ สายน้ำเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
127  
630395
น.ส.นุศราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
128  
630462
น.ส.พิชชาอร กัยนคร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
129  
630467
น.ส.วนาลี มั่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
130  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
131  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
132  
630531
น.ส.กัญญารัตน์ จ๋ายเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
133  
630596
นายธนากร เรืองศักดิ์อนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
134  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
135  
630643
น.ส.พิราภรณ์ ตระกูลธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
136  
630649
น.ส.กนกบงกช สยามไชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
137  
630671
น.ส.ภัทรดา จุ้ยนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
138  
630676
น.ส.สิริปรียา ธรรมเที่ยงสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
139  
630702
น.ส.นิรมล รุ่งแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
140  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
141  
630748
น.ส.ปิยณัฐ เม่งห้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
142  
630785
นายชัยชนก กลิ่นเกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
143  
630809
น.ส.มณฑิรา สุนทรยาตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
144  
630822
น.ส.บุญภา จันทรโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
145  
630862
น.ส.ธัญธีรา ละงู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
146  
630884
น.ส.ชณิตา นิรงค์บุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
147  
630899
น.ส.วณิศรา มีบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
148  
630969
น.ส.ธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
149  
630984
น.ส.อัญชิสา ถาวรชัยยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
150  
631073
นายดนุกานต์ ยี่อินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
151  
631096
น.ส.อภิญญา ว่องไว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
152  
631166
น.ส.พัชนิดา อันชัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
153  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
154  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
155  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
156  
631292
น.ส.วนัสนันท์ แสนถือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
157  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
158  
631372
น.ส.สลิลทิพย์ วรรณสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
159  
631375
นายณัฐพล แก้วชุม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
160  
631377
นายปราบดา บัวทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
161  
631393
น.ส.เสาวณี จันดาดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
162  
631394
น.ส.วรดา ขันทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
163  
631474
น.ส.ธนวินท์ พิพิธยากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ