เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2142 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620179
น.ส.ญาณิศา ตั้งจิตร์มั่นคง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
2  
620223
น.ส.ปิยฉัตร แอนโก
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
3  
620322
นายกฤษฏิ์ สินพัฒนพันธ์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
4  
620802
น.ส.ฌาณิกา ผลกะสิ
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
5  
620924
น.ส.ตัฟวารี เดชพลรุ่งเรือง
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
6  
621181
น.ส.นัทธมน ศรีวิริยานนท์
การแพทย์แผนจีน / การแพทย์แผนจีน
7  
630224
น.ส.ภัคณรินทร์ โฆษิตศิริธนาสิน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
8  
640001
น.ส.จุฬาลักษณ์ พุดชัยภูมิ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
640020
น.ส.วิริญา ขันทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
640073
น.ส.อัจฉราภรณ์ วันประสพสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
640507
น.ส.พิชญา คงแป้น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
640512
นายณัฐพล อังศุสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
640559
น.ส.วิภาวี เถื่อนอาราม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
640563
น.ส.ปัณฑารัตน์ แก้วสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
640615
น.ส.เพ็ญพิชชา สาผาย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
16  
640939
น.ส.สุธิดา มณีโสม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
17  
640945
น.ส.พิมพ์พิชชา จินดาอินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
640968
น.ส.สุชาดา นาคทองกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
19  
641158
น.ส.ดลลดา ทองมี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
20  
641189
น.ส.วาเลนไทน์ หนูช้างเผือก
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
21  
641279
นายณัฐชนนท์ ทุมดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
22  
641426
น.ส.มณิสรากร แว่นภานุพงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
23  
641493
นายนันทกร ทองอ่อน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
24  
641511
น.ส.เขมิกา สุนันตา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
25  
641517
น.ส.อัญพัชญ์ ขันดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
26  
641612
นายณัฐพล ทองคำ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
27  
641615
นายกิตติพิชญ์ พินิจศักดิ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
28  
641659
นายอมรเทพ ธรรยาวัฒนา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
29  
650004
นายสุรวินท์ สว่างประจิม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
650006
น.ส.ชนิษฐา แซ่จ๋าว
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
650007
นายชวลิต จินรัตนมณี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
650038
น.ส.ทักษภรณ์ สุธิราธิกุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
650083
น.ส.เพชรน้ำหนึ่ง สุวรรณศิริ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
650149
น.ส.ชัญญา เฮงสุวรรณ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
650252
น.ส.พรรณนิภา บรรเทา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
650262
น.ส.ชลิตา วิชาคำ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
650313
น.ส.สุพิชชา มณีอินทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
38  
650322
น.ส.ลัดดาวรรณ บัวทอง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
39  
650336
น.ส.สุทธิวรรณ ยาโน
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
40  
650340
น.ส.ณิฌาพร บุญสา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
41  
650348
น.ส.มลิศา แต่งพลกรัง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
650350
น.ส.อลีนา วงศ์ชนิตว์กุล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
43  
650352
น.ส.ชนกนันท์ ไชยนามสถิตย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
44  
650354
น.ส.น้ำทิพย์ คำมา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
650355
น.ส.ปภัสสร ม่วงชู
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
46  
650400
นายชัยเวชพิสิษฐ์ สุรำไพ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
650401
น.ส.อทิตยา อภัยภักดิ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
650413
น.ส.ภูริชญา ใบเนียม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
49  
650434
น.ส.อัจฉรา มาดเหมาะ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
650530
น.ส.ปาริชาติ อบมา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
51  
650578
น.ส.ขวัญจิรา เจริญมิตร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
52  
650586
น.ส.ดวงกมล ดิชษบุตร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
650587
น.ส.ประภัสสร หลักศิลา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
54  
650595
น.ส.เมฑิกา แซ่เย่า
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
55  
650636
น.ส.ปัญญดา ผสมทรัพย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
56  
650642
นายกมลสิทธิ์ นิพัทธ์ธนินท์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
57  
650662
น.ส.พลอยไพลิน ไชยดำ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
58  
650663
น.ส.ภัทรวรินทร์ พ่วงพูล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
59  
650670
นายภัทรดนัย อิ่มพร้อม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
60  
650674
น.ส.พัชรา จำรัส
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
61  
650675
น.ส.นารีรัตน์ วงษ์นิล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
62  
650677
น.ส.อานีส ตือโละสะโต
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
63  
650678
น.ส.อัสนี กาหม๊ะ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
64  
650696
น.ส.นันทัชพร สันห์ลักษณ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
65  
650727
น.ส.รินรดา นามมณี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
66  
650735
น.ส.พิชญาพร แสนหาญ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
67  
650748
น.ส.พลอยพรรณ วิจิตร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
68  
650752
น.ส.เบญจมินทร์ ปุ๊ดหนอย
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
69  
650753
น.ส.บัณทิตา ปิ่นสุวรรณ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
70  
650760
น.ส.รัญชณ์ณิศา ทองอุบล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
71  
650778
น.ส.ปรวรรณ์ เเสงอรุณ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
72  
650839
น.ส.พรนภัส วงค์ฉายา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
73  
650895
น.ส.สริตา สุวัฒนพรชัย
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
74  
650904
น.ส.เกศศิริ โมกแก้ว
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
75  
650914
น.ส.กนกรดา จอดนอก
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
76  
650930
น.ส.ชนาพร ภู่หลักแก้ว
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
77  
650951
น.ส.สาริสา สนทอง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
78  
650966
น.ส.โชติมา จีนโดน
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
79  
650972
น.ส.ภครินทร์ บุณยทรัพย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
80  
650976
น.ส.ณัฐชา พรมนาม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
81  
650991
น.ส.นภัสพร ลาดพิลา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
82  
650993
นายอนันตรัตน์ วัชรเดชาพาณิชย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
83  
651001
น.ส.สุริวิภา ค่ำคูณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
84  
651005
น.ส.วนิดา บุญอินทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
85  
651006
น.ส.อรนิชา โห้สุวรรณ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
86  
651012
นายธนวินท์ ธรรมธารา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
87  
651065
น.ส.นาราภัทร ถนอมวงศ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
88  
651078
น.ส.ปพิชญา คำลือชา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
89  
651224
น.ส.ทัสพร เผ่าเพ็ง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
90  
651225
นายมนต์มนัส ไชยนา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
91  
651238
น.ส.ภัทราพร แก้วดี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
92  
651245
น.ส.แพรพลอย ไทยประกอบ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
93  
651249
น.ส.รัชฎาภรณ์ ศิริไพบูลย์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
94  
651263
น.ส.คณัสนันท์ กันยางค์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
95  
651280
น.ส.อลิษดา พรมจันทร์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
96  
651384
น.ส.ปวีณนุช รินทร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
97  
651398
น.ส.ศศิธร ดับประดิษฐ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
98  
651487
น.ส.ณัฐธยาน์ ลิขิตมณีชัย
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
99  
651503
น.ส.กนกพร รัตนาธรรม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
100  
651574
น.ส.รัตนารัตน์ อินทร์ประยูร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
101  
651593
น.ส.ปภิญญา คำศรี
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
102  
651616
น.ส.ทัชชญา มงคลศิริ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
103  
651639
น.ส.วรัทยา พรเจริญ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
104  
651641
น.ส.ลักษมี กั๊กสูงเนิน
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
105  
651669
น.ส.วรรณพร ทองสุข
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
106  
651672
น.ส.เพ็ญวิภา แซ่หลิว
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
107  
651708
น.ส.อภิสรา มณีวิเศษเจริญ
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
108  
651732
นายกรภัทร์ ชนะผล
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
109  
651744
น.ส.เอมภา โรจน์ฤทธากร
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
110  
651759
น.ส.ปุณยวีร์ สุทธิพงษ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
111  
651780
น.ส.นฤพร จันศรีทอง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
112  
651800
น.ส.อลิสา จิตรพระยา
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
113  
651917
น.ส.กานตรัตน์ สุภัตราภรรณ์
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
114  
651972
นายวีรวัฒน์ ทวีแสง
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
115  
651977
น.ส.จิราวรรณ บุญธรรม
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
116  
652357
น.ส.ฐาปนี หวังดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
117  
660403
น.ส.อริศรา สดสอาด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
118  
660406
นายกันต์ธร บุญตะรังค์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
119  
660448
น.ส.เนตรดาว สุดสงวน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
120  
660452
น.ส.อนัญลักษณ์ สันธินาค
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
121  
660496
น.ส.ปภัสสร เฮงเจริญศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
122  
660533
นายพีรภัทร วรรณชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
123  
660581
น.ส.วิภาดา โพธิ์ทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
124  
660588
น.ส.นภสร เต็มแป้น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
125  
660608
น.ส.จรรยพร สุดชะดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
126  
660642
นายลงกรณ์ เพ็งศรี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
127  
660706
น.ส.วิศรุตา มรกตกาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
128  
660738
นายลั่มสันต์ เกตุขุนทด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
129  
660754
น.ส.วิชญาพร วรภัทรไพศาล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
130  
660756
น.ส.กัลยากรณ์ อาดำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
131  
660757
น.ส.นภัสสร ชีวะเจริญ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
132  
660758
น.ส.วาสนา วันทากูล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
133  
660759
น.ส.นลินทิพย์ ยลประเวส
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (ปวส.ภาคปกติ)
134  
660797
น.ส.ภานุชนาถ สวัสดิ์ผล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
135  
660858
น.ส.ณัฐวดี ขันดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
136  
660941
น.ส.อรอุมา แซ่ตั้ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
137  
660948
น.ส.กวินธร เล็ดลอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
138  
660962
น.ส.ธัญญพัฒน์ ศิริอัครเรืองเดช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
139  
661010
น.ส.จิดาภา ดวงคุณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
140  
661061
น.ส.ชลธิชา พิลาเกิด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
141  
661074
น.ส.นันท์นภัส เพชรวิฑูรพรสิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
142  
661099
น.ส.ญาดา นารถบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
143  
661102
น.ส.นรินทร อุระประทร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
144  
661130
น.ส.ภัทรภร ชยานันตระกูล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
145  
661137
นายปรวัต คุณธรรมวรกุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
146  
661141
นายพลับพลา สิงห์คำป้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
147  
661149
น.ส.ศศิกานต์ สุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
148  
661184
นายอภิรักษ์ เกื้อกุลบุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
149  
661187
นายหฤษฎฐ์ ไอด์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
150  
661193
น.ส.วิมลรัตน์ ศรีสุนทร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
151  
661256
น.ส.บุญนิศา รสชุ่ม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
152  
661297
น.ส.ธมนวรรณ อิ่นแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
153  
661301
น.ส.สวรรยา นาคนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
154  
661311
น.ส.สุขสม ผิวอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
155  
661354
น.ส.อารดา อ้นลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
156  
661357
นายณัฐภัทร ประกอบกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
157  
661369
น.ส.จตุพร ยอดสุรินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
158  
661377
น.ส.ฐิตารีย์ พรวรวิวัฒน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
159  
661381
นายปารเมศ ธูปจินดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
160  
661391
น.ส.ณัฐพร เป้าเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
161  
661451
น.ส.กัญญทิพา เจนทั่ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
162  
661493
น.ส.มนัสนันท์ ลิชผล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
163  
661502
น.ส.กุลนัธท์ ใจดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
164  
661527
น.ส.ปลายฟ้า ศรพรหม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
165  
661556
น.ส.วราลักษณ์ ปางหินฝนพัฒนา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
166  
661557
น.ส.พลอย ทวีนิธิพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
167  
661572
น.ส.จิราพร อินทร์สุวรรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
168  
661580
น.ส.รินลดา วันซอและ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
169  
661606
น.ส.ธัญมน คำเมือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
170  
661610
น.ส.พิมตะวัน พลโกษฐ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ