เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2142 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611975
น.ส.วรธนิก พบสุข
วิทยาลัยจีนศึกษา / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
620311
น.ส.ปณิดา วรรณมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
620555
น.ส. รกัญญา บุตรเสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
4  
620556
น.ส.รวิสรา มีวงส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
620612
น.ส.วนิชญาภรณ์ นักบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
620649
น.ส.เปรมกมล เวชสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
7  
620665
น.ส.บุษบา ผิวสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
621435
น.ส.ชนิกานต์ วิริยะดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
9  
621802
น.ส.อัจฉริยารัตน์ แพทย์รัตนกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์