เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2162 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602529
น.ส.ศิรภัสสร พูนช่วย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
610023
น.ส.นาถสุรางค์ เนตรทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
610208
น.ส.วรรณภา รอนไพรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
4  
610220
น.ส.ปราณศิริ บัวเผื่อน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
610254
นายปริญญา แก้วบุรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
610328
น.ส.เหนือฝัน สุนทรรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
7  
610584
น.ส.สุนิศา ยุวกาฬกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
8  
610898
น.ส.สุดาพร เลื่อมใส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
611132
น.ส.กัลยาณี นิ่มเนียม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
611394
น.ส.วรรณภร สุขงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
611482
น.ส.น้ำฝน สุ่มมาตย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
12  
611563
น.ส.นพวรรณ เหล็กดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
13  
611594
น.ส.วาสนา เปียนวม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
611645
น.ส.ผกากรอง อุบลจินดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
611649
นายอัครพล แสงโพธิ์ดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
16  
612003
น.ส.จิณห์นิชา วิสุทธิวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
620018
น.ส.วรรณวิสา เทศดี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
18  
620058
น.ส.ศุภัสรา สีล้ง
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
19  
620196
น.ส.พรกนก อ่อนจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
620272
น.ส.ศิวรัตน์ บำรุงวัด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
21  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
620326
น.ส.ชนากานต์ จันมา
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
23  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
620413
น.ส.ชมพูนุช วิสุทธิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
25  
620446
น.ส.สุกัญญา ยิ่งโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
26  
620447
น.ส.นลินา สายหยุด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
27  
620695
น.ส.วรรณพร ตะบองเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
28  
620872
น.ส.สุพิชญา ฝั้นแบน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
29  
620891
น.ส.พีรยา แย้มสุคนธ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
30  
621098
นายธนกร สินจะโปะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
31  
621364
นายธนกฤต บรรยงพฤฒิ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
32  
621380
น.ส.เปรมสิริ พันสุดน้อย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
33  
621381
น.ส.ณัฐวดี นิลนนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
34  
621434
นายธนนนท์ ถิรงพงศานุรักษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
35  
621482
น.ส.เบญจวรรณ พันประดับ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
36  
621807
น.ส.นัดชา อาบูลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
37  
630012
น.ส.อามานายา มันตะวัตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
38  
630062
น.ส.สุภัชญา ชมชื่น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
630091
น.ส.ณภัสสร ศรีด้วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
40  
630196
น.ส.กนกพร ปินตาสืบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
41  
630212
นายรัฐกฤษณ์ จงจิตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
42  
630214
น.ส.บัณฑิตา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
43  
630219
นายกิตติพันธ์ บาลเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
44  
630232
น.ส.จุฑาทิพ บุญดำรงศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
45  
630239
น.ส.รัตติกาล แซ่ลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
46  
630241
น.ส.พัชรินทร์ เอมประโคน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
47  
630276
น.ส.กัญญาณัฐ อยู่ทองคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
48  
630279
น.ส.วิมลจิรา โขงโกบ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
49  
630303
น.ส.จุฬาทิพย์ ยาวไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
50  
630351
น.ส.กัญญารัตน์ ชมความสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
51  
630377
น.ส.วิราพรรณ สายน้ำเย็น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
52  
630395
น.ส.นุศราภรณ์ นาคเจือทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
53  
630462
น.ส.พิชชาอร กัยนคร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
54  
630467
น.ส.วนาลี มั่งเรือง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
55  
630521
น.ส.ปาณิสรา สุขวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
56  
630527
น.ส.อิสริยาพร พามาสู่
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
57  
630531
น.ส.กัญญารัตน์ จ๋ายเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
58  
630596
นายธนากร เรืองศักดิ์อนันต์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
59  
630620
น.ส.มญชุ์พิชา ปานเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
60  
630643
น.ส.พิราภรณ์ ตระกูลธรรม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
61  
630649
น.ส.กนกบงกช สยามไชย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
62  
630671
น.ส.ภัทรดา จุ้ยนิยม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
63  
630676
น.ส.สิริปรียา ธรรมเที่ยงสัตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
64  
630702
น.ส.นิรมล รุ่งแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
65  
630731
นายธรรมรักษ์ ดอนไธสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
66  
630748
น.ส.ปิยณัฐ เม่งห้อง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
67  
630785
นายชัยชนก กลิ่นเกษร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
68  
630809
น.ส.มณฑิรา สุนทรยาตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
69  
630822
น.ส.บุญภา จันทรโชติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
70  
630862
น.ส.ธัญธีรา ละงู
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
71  
630884
น.ส.ชณิตา นิรงค์บุตร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
72  
630899
น.ส.วณิศรา มีบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
73  
630969
น.ส.ธัญรัตน์ โคตรสุวรรณ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
74  
630984
น.ส.อัญชิสา ถาวรชัยยิ่ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
75  
631073
นายดนุกานต์ ยี่อินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
76  
631096
น.ส.อภิญญา ว่องไว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
77  
631166
น.ส.พัชนิดา อันชัน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
78  
631220
น.ส.พิมมาตา หาญยากรณ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
79  
631231
นายกฤชนัท ศุภกิจพิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
80  
631252
นายแสงธรรม พันตาเอก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
81  
631292
น.ส.วนัสนันท์ แสนถือ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
82  
631316
น.ส.อัญชิษฐา กรณีกิจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
83  
631372
น.ส.สลิลทิพย์ วรรณสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
84  
631375
นายณัฐพล แก้วชุม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
85  
631377
นายปราบดา บัวทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
86  
631393
น.ส.เสาวณี จันดาดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
87  
631394
น.ส.วรดา ขันทอง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
88  
631474
น.ส.ธนวินท์ พิพิธยากร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ