เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2192 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
571304
น.ส.สาธิตา ยติวัฒน์วรเมธ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
592034
น.ส.ดลฤดี เดชเจริญ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
600308
น.ส.วาริชาติ ทิมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
4  
600422
น.ส.รัตติยากร ชูชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
5  
600537
น.ส.สุกัญญา สาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
6  
600953
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
7  
600960
น.ส.วิมลวรรณ คำตัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
8  
601022
น.ส.ภัทรวดี พรหมรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
9  
601267
น.ส.ปิยะเนตร เดดนาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
10  
601343
น.ส.ไอรดา ลี่แตง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
11  
601993
น.ส.สมฤทัย คูณขุนทด
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
12  
602050
น.ส.คณิภา ศรีบูรณพล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
13  
610195
น.ส.นริศรา มะมิง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
14  
610669
น.ส.อรัญญา เลิศกิจเจริญผล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
15  
610707
น.ส.จิรัตติกาญจน์ สงห้อง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
16  
611388
น.ส.ณัฐวดี กลีบแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
17  
611443
น.ส.พรชิตา สุโพธิ์เมือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
18  
611448
น.ส.มลทิญา พิมพ์ชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
19  
611450
น.ส.พรพนิต เก็ดเบียง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
611519
น.ส.ธนภรณ์ ไกรสิทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
21  
611543
น.ส.ต่วนนาซูฮา โตะกูมาโละ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
22  
611681
น.ส.อภิชญาภรณ์ แก้วสนิท
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
23  
611693
น.ส.รสสุคนธ์ เศรษโฐ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
24  
611929
น.ส.รพีพรรณ อินสองใจ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาธารณสุขชุมชน
25  
620043
นายศุภวิชญ์ ควรดำรงธรรม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
26  
620108
นายภูวดล เทพปรียากุลกาล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
27  
620162
น.ส.รักษ์ชนก ศุภฤกษ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
28  
620274
น.ส.สุพรรณษา สมกับชาติ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
29  
620277
นายณัฐกานต์ ธีปะนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
620286
น.ส.อรอุษา ไกรพินิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
620287
น.ส.ยลลดา แย้มศรวล
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
32  
620311
น.ส.ปณิดา วรรณมูล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
33  
620324
น.ส.ปิยะธิดา โพธิ์เมืองเพีย
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
34  
620353
นายรัชชานนท์ ญาณคำ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
35  
620357
น.ส.นริศรา ทางดี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
36  
620427
น.ส.ธนวรรณ เจริญการค้า
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
620436
น.ส.อิสรีย์ หอมชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
620518
น.ส.ธันยาภรณ์ กุลมณี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
39  
620551
น.ส.ปิยวรรณ กิจวนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
40  
620555
น.ส.อรกัญญา บุตรเสน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
41  
620556
น.ส.รวิสรา มีวงส์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
42  
620559
น.ส.พงศ์พัชรา สงวนจิตร์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
43  
620570
น.ส.ชนนิกานต์ เทพขัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
44  
620612
น.ส.วนิชญาภรณ์ นักบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
45  
620649
น.ส.เปรมกมล เวชสุวรรณ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
46  
620665
น.ส.บุษบา ผิวสว่าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
47  
620688
น.ส.จิตรานุช พันธ์โภชน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
48  
620692
น.ส.นภสร พงศ์ธีรธนธัญ
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
49  
620699
น.ส.ชมพูนุช จินาเหงียบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
50  
620708
น.ส.กรกนก บุญประสิทธิ์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
51  
620738
น.ส.ธิดารักษ์ เคนดง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
52  
620818
น.ส.ปฏิญญา เสถียรเขต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
53  
620819
น.ส.ปาณิสรา ภู่ทอง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
54  
620826
น.ส.เปรมมิการ์ พงศ์เตรียง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
55  
620830
นายรชต สิงห์สุภาพกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
56  
620834
น.ส.วิศิตตา ฮุยตระกูล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
57  
620910
นายกฤษณพงษ์ หลุ่งเป้า
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
58  
620937
น.ส.สุพัตร์ตา สระทองเนียม
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
59  
620948
น.ส.จุฑามาศ นันทวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
60  
621014
น.ส.ศิรินันท์ เทพสุติน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61  
621021
น.ส.วิภาวินี ไกรยะสวน
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
62  
621109
น.ส.คชาภรณ์ อิ่นอ้าย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63  
621151
น.ส.สรัญญา น้อยตำแย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64  
621188
น.ส.กฤติยาภรณ์ เมฆมาก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
65  
621210
น.ส.กัญญาณัฐ มุลศรีสุก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
66  
621220
น.ส.นฤมล สุขจิตต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
67  
621344
น.ส.วิชิตา จันทร์คีรี
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
68  
621345
น.ส.ศิโรรัตน์ วงษาเสน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
69  
621359
นายพีรพัฒน์ สุขศรีจันทร์
ศิลปศาสตร์ / การท่องเที่ยว
70  
621362
น.ส.ซูไรยา มะเกะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
71  
621407
นายศุภากร แซ่หวัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
72  
621408
น.ส.สุบาตา อับดิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
73  
621428
น.ส.พรกมล ศรีทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
74  
621435
น.ส.ชนิกานต์ วิริยะดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
75  
621441
นายปิยวัฒน์ ปะสิ่งชอบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
76  
621465
น.ส.ศศิภา แซ่หลี่
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
77  
621802
น.ส.อัจฉริยารัตน์ แพทย์รัตนกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์