เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2202 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611975
น.ส.นลินรัตน์ พบสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
2  
611987
นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
611988
นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
620005
น.ส.พิชฌภรณ์ จำปาบุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620007
น.ส.ภัคจิรา สุขประเสริฐ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620008
น.ส.พัชชาภา เหมรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620010
น.ส.จิดาภา อิ่มเพิ่มสุข
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620013
น.ส.วนิดาพร ทองโชติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620014
น.ส.จิราภรณ์ ปานเขาย้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620022
น.ส.บุณยานุช วงศ์วัฒนะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620046
น.ส.อมรรัตน์ คำหงษา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620072
น.ส.ณัฐวศา อินทรโอภาส
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620073
น.ส.จิรัตติกาล บุญดา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
15  
620099
น.ส.วรดา บุญเกิดรอด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620100
น.ส.ดลภร พ่วงประทุม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620101
น.ส.ปวีณา การะพิทักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620115
นายรัชชานนท์ อุทานิตย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620116
น.ส.หทัยรัตน์ วิวรรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620133
น.ส.ไอรดา นิลเอี่ยม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620134
น.ส.วรรณฤดี ศิริวัฒน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620158
น.ส.นริศรา เฝ้าทรัพย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620159
นายกฤษณ์ กุลศิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620160
น.ส.บัณฑิตา จั่นสำอางค์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620161
น.ส.ทิพวรรณ พรหมมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620197
น.ส.ยุภาพร ทองมหา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620198
น.ส.ศรัญยา ปู่แก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
29  
620243
น.ส.เสาวลักษณ์ ฟูมั่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620244
น.ส.ณัฐณิชา โชคเกื้อกูลกิจ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620245
น.ส.วิภาวี โกกอุ่น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620246
น.ส.ณัฏฐณิชา เทศขำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
35  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
36  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
38  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
40  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
41  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
42  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
43  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
45  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
47  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
48  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
49  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
50  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
51  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
52  
620464
น.ส.พรรณวษา พลนรา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
620465
น.ส.ฐาปณี วิชาชม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
620467
น.ส.สิรินันท์ แรกขึ้น
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
620470
น.ส.สุกัญญา สารอินทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
620471
นายสหัสวรรษ สีกองแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
620472
น.ส.วิลาสินี คำมงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
620473
น.ส.สโรชา ฤทธิ์เดช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
620474
น.ส.นรินธร ถนอมพงษ์นาวิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
620476
นายธีรภัทร พันธ์โภชน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
620480
น.ส.ณิชกานต์ บุญเเจด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
620489
น.ส.หนึ่งฤทัย อวยชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
620495
น.ส.พรไพลิน อินทร์จันทร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
620496
น.ส.พัชรินทร์ นารินรักษ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
620497
น.ส.ปัญณพร ไผ่เกาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
620498
น.ส.นิลาวรรณ คดเกี้ยว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
620499
น.ส.ศิริพร มากแพ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
620500
น.ส.สุธิตา คิรีเขียว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
620505
น.ส.พรนิภา เเสวงดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
620508
น.ส.เจนจิรา ชมแพง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
620509
น.ส.วรัญญา คงสมนาม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
72  
620510
น.ส.นิภาภัทร สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
73  
620511
น.ส.เฟื่องฟ้า รู้บุญ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
74  
620512
น.ส.บุญธิญา สีไธสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
75  
620517
น.ส.พิมพ์สิริ เขียวภักดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
76  
620519
น.ส.มารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
77  
620522
น.ส.ฐิติพรรณ ศรีคำ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
78  
620523
น.ส.วิชุดา วงศ์นพรัตน์เลิศ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
79  
620524
น.ส.เบญจมาภรณ์ จันทร์เหล็ก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
80  
620525
น.ส.หัทยาภรณ์ โพสาลาแสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
81  
620528
น.ส.จิราภรณ์ พรมชาติ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
82  
620529
น.ส.วัชรี ฉิมวัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
83  
620530
น.ส.สารีนา ดอเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
84  
620534
น.ส.ธัญญารัตน์ พลเสนา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
85  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
86  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
87  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
88  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
89  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
90  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
91  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
92  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
93  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
94  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
95  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
96  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
97  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
98  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
99  
621189
น.ส.ออมฤดี เอี่ยมช้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
100  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
101  
621270
น.ส.เจนจิรา น้อยบุดดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
102  
621273
น.ส.เทพินทร์ ปฏิญญาบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
103  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
104  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
105  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
106  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
107  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
108  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
109  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
110  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
111  
630056
น.ส.โสภา รอยประโคน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
112  
630070
น.ส.ปุณยวีร์ ศรีวริสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
113  
630083
น.ส.จิดาภา จันทริมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
114  
630088
น.ส.นันทรัตน์ หวังรักกลาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
115  
630203
น.ส.นภัสวรรณ สรานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
116  
630206
น.ส.ปัณฑิตา สาธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
117  
630223
น.ส.นลิตา พุ่มอรุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
118  
630283
น.ส.วรรณิษา นาคสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
119  
630309
น.ส.สลิลทิพย์ บำรุงสาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
120  
630346
น.ส.สถิตาภรณ์ แผ่นเงิน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
121  
630358
MS.SOEN SREY YA
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
122  
630384
น.ส.กนกวรรณ แจ่มฟ้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
123  
630399
น.ส.ณัชชา เตชะนรราช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
124  
630403
น.ส.พัณวสา จำปา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
125  
630412
นายจิรเมธ น้อยเมือง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
126  
630579
น.ส.ณัฐริกา ดอกไม้
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
127  
630585
นายธนกร สุขสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
128  
630658
น.ส.วรินทร ผลน้ำผึ้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
129  
630675
นายรัชต์พงษ์ คันธารวงสกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
130  
630710
น.ส.จีรีนาก ลำพา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
131  
630792
นายอนุศิษฏ ริยาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
132  
630886
น.ส.จิราลักษณ์ ขุนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
133  
630926
น.ส.พิมพ์พิชญา กาสิงห์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
134  
630932
น.ส.ชวัลรัตน์ เจริญสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
135  
631037
น.ส.สิริณัฎฐ์ โอวรางค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
136  
631046
นายชิษณุพงศ์ จินดากุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
137  
631164
น.ส.รวิกานต์ ทัพไชย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
138  
631190
น.ส.อาภากร อินทรสุ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
139  
631212
น.ส.แพรไหม ตราชู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
140  
631217
นายพรหมพร ราชเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์