เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2212 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620535
น.ส.สุชัญญา หอมศักดิ์มงคล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
2  
620536
น.ส.สุภาวดี วรครุฑ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
3  
620538
นายวิทวัฒน์ ศรีเวช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
4  
620539
น.ส.อรทัย เม่งบุตร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
5  
620540
น.ส.รัชฎากร ศรีปิยะพันธุ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
6  
620542
น.ส.พิชญา อุยพิตัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
7  
620543
น.ส.อรไพรินทร์ สมรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
8  
620573
น.ส.ธันยพร สร้อยสูงเนิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
9  
620574
น.ส.นลินทิพย์ ช่วงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
10  
620575
น.ส.ปัญญาพร แซ่ลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
11  
620576
น.ส.ญาดา ชลาลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
12  
620577
น.ส.นภัสรา หาญเชิงชัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
13  
620578
น.ส.รุ่งนภา ใฮกันยา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
14  
620579
น.ส.วิชชุฎา ค้าข้าว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
15  
620580
น.ส.นิภาพร สายนาค
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
16  
620581
น.ส.ฐิตาพร อ่อนสีน้อย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
17  
620582
น.ส.ภัทราพร ฤทธิ์เดชกล้า
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
18  
620583
น.ส.กุลนิดา หมอเมือง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
19  
620584
นายรัชพล ธงธวัช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
20  
620585
น.ส.ชนิตา ประชุมพร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
21  
620586
น.ส.สลิลทิพย์ แซ่จาง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
22  
620587
น.ส.เจนจิรา เตชะบริบูรณ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
23  
620588
นายพันกร เมฆเลื่อนลอย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
24  
620589
น.ส.เกล็ดมณี มิสันเทียะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
25  
620590
น.ส.ปนัดดา ดึนกระโทก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
26  
620591
น.ส.วิภาวรรณ แก้วตีน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
27  
620592
น.ส.พรบุศรา แหวนหล่อ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
28  
620593
น.ส.ธิดารัตน์ เต้าทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
29  
620594
น.ส.กนกพิชญ์ กาญจนามัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
30  
620595
น.ส.สุภาวดี วิชัยวนารัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
31  
620596
น.ส.จิราพร ภักดีนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
32  
620597
น.ส.ศิริลักษณ์ สรรพกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
33  
620598
น.ส.กันยารัตน์ ศรีอำพล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
34  
620599
น.ส.สุพิชยา ฤกษ์เกษี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
35  
620600
น.ส.วงศิยา สนามชวด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
36  
620601
น.ส.นริดา ศรีกุดเลาะ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
37  
620602
น.ส.มัทธิกา พิมพ์เสน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
38  
620603
น.ส.วราภา บุญส่ง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
39  
620604
น.ส.เจนนิพิฐ ภูคดหิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
40  
620606
น.ส.ทาริกา สุราลัย
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
41  
620607
น.ส.เกตุวรินทร์ พิมภิรัตน์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
42  
620608
น.ส.พรรณิภา ด่วนเดิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
43  
620609
น.ส.ศศิวิมล กองวารี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
44  
620610
น.ส.ฎรินรัตน์ สุขสวัสดิ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
45  
620611
น.ส.จีราพร พัชรมงคลสกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
46  
620619
น.ส.สุภัคนันท์ เชิดชู
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
47  
620620
น.ส.ณัฏฐิกานต์ วงศ์ละคร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
48  
620634
น.ส.จิตวิมล พรหมพิลา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
49  
620640
น.ส.ปิยารัตน์ เลาสง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
50  
620642
น.ส.จารุกร แซ่จึง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
51  
620646
น.ส.ลลิตา กังบุญมา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
52  
620650
น.ส.กัญญารัตน์ โพธิ์เงิน
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
53  
620651
น.ส.ปรียานันท์ ฝ่ายพนอม
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
620653
น.ส.รัชนีกร แสวงศิลป์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
620656
น.ส.พุทธรักษา ทรงประทีปกุล
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
56  
620659
น.ส.ศิริลักษณ์ เถระพันธ์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
57  
620660
น.ส.อภิญญา ปาสาจัง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
58  
620663
น.ส.เปรมทิพย์ สุวรรณวร
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
59  
620664
น.ส.ปณิธาน หงษ์ทอง
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
60  
620682
น.ส.ธนพร สุขศาสตร์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
61  
620689
น.ส.เสาวนิจ หรั่งดารา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
62  
620690
น.ส.ศุศราภรณ์ ดอนหนองบั่ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
63  
620691
น.ส.สิริยากร สาลี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
64  
620710
น.ส.แพรวา นาทันลิ
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
65  
620712
น.ส.พิชามญชุ์ แสงแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
66  
620726
น.ส.รุจิกาญจน์ ไชยวารีย์
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
67  
620730
น.ส.ปริยา เขื่อนแก้ว
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
68  
621036
น.ส.ศศิชา จิตต์สอาด
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
69  
621038
น.ส.อรปรียา ด่านวันดี
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
70  
621045
น.ส.พชรมณฐ์ กฤชปัญญาวโรช
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
71  
621047
น.ส.เอกวี ทวีบท
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์