เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 ค้นหา
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 ติดต่อสำนักทะเบียนฯ
 คำถามที่ถามบ่อย
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียนล่าช้า
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 กระดานข่าว
 
 สถิติของผู้เข้าชม :
 สถิติการเข้าชม
 แบบสำรวจ
 บริการอื่นๆ :
 Receipt
 Reg Classroom
 มฉก.30(บริหาร ภาคสมทบ/ภาษาอังกฤษ-จีน)
 Reg Info
 test
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Lyrics Website: Lyrics Wd!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
551867
นายคนิน สืบสาย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
560770
นายกิติพงษ์ สมดง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
562490
น.ส.สุภาพร ศรีภูทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
563238
น.ส.บุษรินทร์ โคมปิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
564063
นายอุชุกร อุระเพ็ญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
564111
นายธงชัย อนุรัตน์บดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
564149
น.ส.อมรรัตน์ สิงห์คำ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
8  
570028
น.ส.กฤตญาณี ปวงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
9  
570653
นายศุภกฤต นาแพง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
571004
นายชาติชาย หลงบางพลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
571005
นายวรุฒม์ บุญเพ็ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
571006
นายไพศาล สีงาม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
571060
น.ส.วัชราพร จิวานิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
571258
น.ส.ธนภรณ์ กล้าหาญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
571299
น.ส.บุษยมาส แก้วรัศมี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
571327
นายนิติศาสตร์ พลวุฒิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
571343
นายศิริชัย สามารถ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
571347
น.ส.สุญาดา บุบผา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
571486
นายสหภาพ เตโชชานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
571511
นายฐิติกร สุวรรณะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
571524
นายศักดิ์ศิธร ขจรไพร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
571812
นายคมสัน ปะดี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
571891
นายวรรธนะ เทพสุยะ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
571955
นายธนากร ธนมหามงคล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
571972
น.ส.พัชณิดา ขัตินนท์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
571988
นายณัฐนนท์ มีผลประไพ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
572256
นายนพรัตน์ แก้วอำรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
572843
น.ส.วรางค์รัตน์ ประมวลการ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
573624
นายเทียมตะวัน พานำมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
573703
นายวงศพัทธ์ จิระธรรมวิทย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
573831
น.ส.ศิริกาญจน์ อิฎฐผล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
32  
573832
นายภพ พรประสิทธิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
33  
573884
น.ส.ธนัชญา บุญเรือง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
34  
580288
น.ส.อินธุอร ศรีพรม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35  
581954
นายวาทิวุทธ คุณาภรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
582013
นายณัฐพล คงเกษม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
582014
นายนัฐพนธ์ ลีศุภฤกษ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
582062
นายจักริน ภู่แจ้ง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
39  
582063
น.ส.ภัทราพร ส้มดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
40  
582117
นายพลวัฒน์ จันพรมมา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
41  
583665
นายเบญจพล ภู่ถาวร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
583787
นายทศพล แซ่เอียะ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
43  
590136
น.ส.วลัยลักษณ์ สุขโข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
590938
น.ส.นฤมล ศรีวัฒน์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
45  
592942
น.ส.ณัฐชญาฎา แบนมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์