เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2232 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600614
น.ส.ธนพร ถาพรพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
2  
600722
น.ส.ธนาภรณ์ โอชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
3  
600804
น.ส.ณัฐชา แถวภาพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
4  
600921
น.ส.อนัญลักษณ์ ทองเหลือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
5  
601006
น.ส.ศิวาภรณ์ สิทธิกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
6  
601114
น.ส.คัทลียา เวชกามา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
7  
601188
นายธวัฒน์ชัย ชัยขันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
8  
601367
น.ส.หทัยภัทร บุณยรัตผลิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
9  
610023
น.ส.นาถสุรางค์ เนตรทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
610220
น.ส.ปราณศิริ บัวเผื่อน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
11  
610584
น.ส.สุนิศา ยุวกาฬกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
610898
น.ส.สุดาพร เลื่อมใส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
13  
610989
น.ส.อลิตา เฮฟเฟลส์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
611132
น.ส.กัลยาณี นิ่มเนียม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
620285
น.ส.ปาริฉัตร สุขสบาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
620298
น.ส.ปิณิดา มาเมืองกล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
620377
น.ส.พัชรินทร์ คำแก้ว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
620387
น.ส.กัญญ์วรา พิชเคียน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
19  
620409
น.ส.อนุธิดา เบ้าสกุล
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
20  
620410
น.ส.รัชณีกร เกษมณี
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
630056
น.ส.โสภา รอยประโคน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
22  
630070
น.ส.ปุณยวีร์ ศรีวริสาร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
23  
630083
น.ส.จิดาภา จันทริมา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
24  
630088
น.ส.นันทรัตน์ หวังรักกลาง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
25  
630203
น.ส.นภัสวรรณ สรานนท์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
26  
630206
น.ส.ปัณฑิตา สาธร
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
27  
630223
น.ส.นลิตา พุ่มอรุณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
28  
630283
น.ส.วรรณิษา นาคสุวรรณ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
29  
630309
น.ส.สลิลทิพย์ บำรุงสาลี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
30  
630346
น.ส.สถิตาภรณ์ แผ่นเงิน
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
31  
630358
MS.SOEN SREY YA
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
32  
630384
น.ส.กนกวรรณ แจ่มฟ้า
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
33  
630399
น.ส.ณัชชา เตชะนรราช
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
34  
630403
น.ส.พัณวสา จำปา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35  
630412
นายจิรเมธ น้อยเมือง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
36  
630579
น.ส.ณัฐริกา ดอกไม้
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
37  
630585
นายธนกร สุขสวัสดิ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
38  
630658
น.ส.วรินทร ผลน้ำผึ้ง
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
39  
630675
นายรัชต์พงษ์ คันธารวงสกุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
40  
630710
น.ส.จีรีนาก ลำพา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
41  
630792
นายอนุศิษฏ ริยาพันธ์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
42  
630886
น.ส.จิราลักษณ์ ขุนศรี
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
43  
630926
น.ส.พิมพ์พิชญา กาสิงห์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
44  
630932
น.ส.ชวัลรัตน์ เจริญสุข
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
45  
631037
น.ส.สิริณัฎฐ์ โอวรางค์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
46  
631046
นายชิษณุพงศ์ จินดากุล
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
47  
631164
น.ส.รวิกานต์ ทัพไชย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
48  
631190
น.ส.อาภากร อินทรสุ่น
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
49  
631212
น.ส.แพรไหม ตราชู
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
50  
631217
นายพรหมพร ราชเจริญ
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สังคมสงเคราะห์ศาสตร์