เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา GE2292 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600537
น.ส.สุกัญญา สาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
2  
610399
นายภานุวัฒน์ ยันครุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
3  
610578
น.ส.วาริษา สวยดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
4  
610619
น.ส.มนัสวี หงษ์สุวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
610913
น.ส.รวินนา อินทรครรชิต
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
611315
น.ส.นฤมล ผิวไผ่
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
611421
น.ส.อรวรรณ สวัสดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
8  
611514
น.ส.ศิริลักษณ์ สิริสายพิรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
9  
611649
นายอัครพล แสงโพธิ์ดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
10  
620091
น.ส.ณปภัช ไถวสินธุ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
11  
620123
น.ส.มนต์นภา เกิดหันตรา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
12  
620200
น.ส.อภิชญา สมบูรณ์พันธ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
13  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
620335
น.ส.พนิดา ทองแทน
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
16  
620365
น.ส.ธัญญารัตน์ ม่วงใหญ่
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
17  
620370
น.ส.นภาพร โสภา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
18  
620383
น.ส.สุนันทา คำหอมกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
620399
น.ส.นุชนาฎ จุลลวาทีเลิศ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
21  
620402
น.ส.สุประวีณ์ จรูญวัฒนเลาหะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
22  
620405
น.ส.ภัทราภรณ์ เวียงคำ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
23  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
24  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
620421
น.ส.พุทธชาติ นัชฎา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
26  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
27  
620550
น.ส.นภัสรพี นันทพานิช
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
28  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
620781
น.ส.รวิสรา แสงวิไลสาธร
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
33  
620787
น.ส.ปิยะมาศ ปู่ปิว
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
34  
620808
น.ส.มินตรา เทศรุ่งเรือง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
35  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
36  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
620853
น.ส.นรมล พ่วงแพ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
38  
620864
น.ส.ทิพย์สุดา ช่วยคุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
39  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
40  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
41  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
42  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
43  
620919
น.ส.ภาณุมาศ ลายลักษณ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
620927
น.ส.ปาริชาติ ศรีบุญมา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
45  
621017
น.ส.มัณฑนา แก่นโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
46  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
47  
621125
น.ส.ทัศนีย์ ช่วยส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
48  
621255
น.ส.บงกช รุ่งอรุณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
49  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
50  
621305
น.ส.อัญชลิกา สดดอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
51  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
52  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
53  
621341
น.ส.สิริภัทร รักษาสุข
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
54  
621348
น.ส.ณิชารีย์ ลิ่มเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
55  
621373
น.ส.ประพิชญา ไชยศรีษะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
56  
621433
นายธรรศ แย้มขยาย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
57  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
58  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
60  
621517
น.ส.นุชนาถ แสงสว่าง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
61  
621866
น.ส.ปาริชาติ วงศ์อุไร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์