เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI2153 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610189
น.ส.ปิ่น ธรรมปาละ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
2  
610383
น.ส.ณัฐธิณี สุทธ์สุทัศน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
3  
610616
น.ส.กัญญาณัฐ น้อยศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
4  
610640
น.ส.ธัญญาพร ตั้งชาติ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
5  
610702
น.ส.พันธิตรา วงษ์พิทักษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
610836
น.ส.พลอยไพลิน สุดเฉลียว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
610853
น.ส.จิรัชญา ชูไทย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
611024
น.ส.ณัฐกมล แมนสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
611035
นายมนุเชษฐ์ มงคลวิริยะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
10  
611054
น.ส.จิราภรณ์ คงคาชะนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
11  
611127
น.ส.ณัฏฐ์ชุดา ยิ่งอัมรัตน์กุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
12  
611240
น.ส.รัติยา ศรีประภา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
13  
611273
น.ส.อภิชญา พุ่มนิคม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
14  
611327
น.ส.พฤกษา ไกรแสง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
15  
611328
น.ส.ฌัชชา แบรอซิม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
16  
611466
น.ส.ชวัลรัตน์ สามสี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
17  
611654
น.ส.ศศิภา รวีอภิรดีจรัส
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
18  
611957
น.ส.อรวินท์ เกตุมา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
19  
620740
น.ส.สิริกัญญา สารมหาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน