เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI2343 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610168
น.ส.ปุณยนุช เครือโสม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
2  
620004
น.ส.พัชริญา สังขระ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
620018
น.ส.วรรณวิสา เทศดี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
4  
620058
น.ส.ศุภัสรา สีล้ง
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
5  
620070
น.ส.ศิริ สุกสี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
6  
620089
น.ส.ณัฐณิชา อมฤตกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
620153
น.ส.ปาณิศา ฤทธิ์รุ่งอรุณ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
620154
น.ส.วรางคณา โพธิวรรณวิจิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
9  
620190
น.ส.อรพินทร์ ดิษฐพงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
620191
น.ส.นิศาชล มั่นทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
11  
620196
น.ส.พรกนก อ่อนจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
620230
น.ส.กรรณิการ์ วงศ์เมือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
620233
น.ส.กชมน ทองคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
14  
620235
น.ส.สุปราณี รุ่งโรจน์ประชาชื่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
15  
620269
น.ส.จิราภา อู่เจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
620270
น.ส.ณัฐภรณ์พัชร์ ศตธนพัทธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
17  
620272
น.ส.ศิวรัตน์ บำรุงวัด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
18  
620273
น.ส.กิตติวรา นามวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
19  
620277
นายณัฐกานต์ ธีปะนะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
620292
น.ส.วันวิสาห์ แซ่เตา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
21  
620301
น.ส.ฌชนกมาตา อยู่เพ็ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
620319
น.ส.รพีพร เหมือนหงษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
23  
620326
น.ส.ชนากานต์ จันมา
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
620336
น.ส.ปิ่นดารา คณาพานิชกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
620354
น.ส.วัลคุ์วดี ใสนวน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
26  
620358
น.ส.สิริยากร เพ่งเล็งดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
620366
น.ส.ปภาดา หมั่นเสมอ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
28  
620375
น.ส.วรดา อารยะรุ่งเจริญกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
620379
น.ส.ปิยนุช อ้อมนอก
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
30  
620382
น.ส.ศศิภา ปาปะกาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
31  
620384
น.ส.ชนิกานต์ ตากุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
32  
620413
น.ส.ชมพูนุช วิสุทธิจิตร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
33  
620446
น.ส.สุกัญญา ยิ่งโสภณ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
34  
620447
น.ส.นลินา สายหยุด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
35  
620557
น.ส.จิตรวดี ติณสูลานนท์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
36  
620667
นายจิราชัย อนันตกาล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
37  
620670
น.ส.พิมพ์วิภา พนมเขตต์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
38  
620695
น.ส.วรรณพร ตะบองเพ็ชร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
39  
620698
น.ส.ชมดาว บุบผาโภชน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
40  
620739
น.ส.ลักษิกา อยู่สอาด
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
41  
620779
น.ส.อุบล แซ่เตา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
42  
620791
นายจิรเมธ พิทักษ์พนาสันฑ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
43  
620792
น.ส.จิราภรณ์ เจริญฤทธิชัยกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
44  
620815
น.ส.สุรีรัตน์ ผาสุขดี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
45  
620839
น.ส.ณัชญ์ธมนต์ อุทัยรุ่งรัศมี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
46  
620845
น.ส.เมษณี ทวีโคตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
47  
620849
นายวีรภัทร ร่วมบุญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
48  
620866
น.ส.ฉัตรชนก ไชยวงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
49  
620869
น.ส.ธนัชชา สาและ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
620872
น.ส.สุพิชญา ฝั้นแบน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
51  
620891
น.ส.พีรยา แย้มสุคนธ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
52  
620913
น.ส.สุภาภรณ์ ธนาสินรุ่งเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
53  
620933
น.ส.ทิพย์รัตน์ ปิตตานัง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
54  
620982
นายภานุวัฒน์ อินรองพล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
55  
621026
น.ส.อมรรัตน์ หงษา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
56  
621027
น.ส.บุษบานุช จันทวงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
57  
621031
น.ส.สิริพิพรรณ ซ่อนกลิ่น
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
58  
621053
น.ส.วิภาวดี มณีปรุ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
59  
621098
นายธนกร สินจะโปะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
60  
621130
น.ส.รุ่งทิวา ดำรงพรพานิช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
61  
621174
น.ส.เสาวลักษณ์ ล่าทอง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
62  
621202
น.ส.เสาวลักษณ์ วรกิจพรสิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
63  
621203
น.ส.สุพิชชา กลิ่นทองคำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
64  
621264
น.ส.สุทธิดา รัฐกิจ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
65  
621288
น.ส.ทิพรัตน์ แก้วตา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
66  
621337
น.ส.ฐิตวันต์ น้อยเจริญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
67  
621340
น.ส.ธัญลักษณ์ เยี่ยงบัณฑิตย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
68  
621364
นายธนกฤต บรรยงพฤฒิ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
69  
621380
น.ส.เปรมสิริ พันสุดน้อย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
70  
621408
น.ส.สุบาตา อับดิน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
71  
621429
น.ส.ณัฐธิดา แซ่เดี่ยว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
72  
621434
นายธนนนท์ ถิรงพงศานุรักษ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
73  
621442
น.ส.บุญลดา พันธ์แตง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
74  
621446
น.ส.ธัญภา ฐิติวุฒิพงศ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
75  
621481
นายยศวิน กิตติวรประสาธน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
76  
621482
น.ส.เบญจวรรณ พันประดับ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
77  
621507
น.ส.จันทรัตน์ ลิ่วเฉลิมวงศ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
78  
621806
น.ส.พัชดากร อ่างชัย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
79  
621869
น.ส.สุดารัตน์ สุขศร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม