เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI3373 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
591611
น.ส.ไพลิน เกียรติศิริกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
2  
592034
น.ส.ดลฤดี เดชเจริญ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
610002
นายทินภัทร อินทรสถิตย์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
4  
610006
น.ส.อรจิรา นะนาม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
5  
610306
นายสิรภัทร เล้าพูนผล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
6  
610365
น.ส.ลักษมน พัสสระ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
7  
610617
น.ส.บุณยวีร์ กิตติรัตนากร
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
8  
610623
น.ส.กฤศดาภรณ์ แก้วประเสริฐ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
9  
610630
น.ส.ณิชา มามาก
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
10  
610643
น.ส.นพวรรณ อินเรือน
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
11  
610811
น.ส.พรน้ำเพชร กำจาย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
12  
610827
น.ส.เรวดี สุขช่วย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
13  
610845
น.ส.รัตนนาพร บุญนะ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
14  
610894
น.ส.นฤศร พรเทวกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
15  
610901
น.ส.พรภินันท์ ยางนอก
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
16  
610911
น.ส.อานันญา เรืองศิริ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
17  
611012
น.ส.ภัทรวดี สินเวช
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
18  
611032
น.ส.ชุติกานต์ เสมอลม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
19  
611033
นายประสิทธิชัย ภิญโญศรี
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
20  
611134
น.ส.จิตรรัตน์ เอื้อจิตอนันตกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
21  
611199
น.ส.พิชชา ปั้นวงศ์รอด
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
22  
611307
น.ส.ปณธิตา พงษ์นเรศ
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
23  
611631
นายตรัยสรณ์ จันทกุล
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
24  
611640
น.ส.วิชุดา วิชัย
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
25  
611672
นายขวัญ ศิริพงศ์ติกานนท์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
26  
611945
น.ส.อรณิชา จรรยาศักดิ์
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม
27  
621871
น.ส.อรนิช เหลาเพิ่ม
ศิลปศาสตร์ / การโรงแรม