เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI4213 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610060
น.ส.เปรมธิดา แสงจรัส
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
610139
น.ส.วิภาวดี ยอดยิ่ง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3  
610141
น.ส.รัตนมณี เก็บเพชร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
4  
610165
น.ส.นุชฎา เมฆบุตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
610203
น.ส.กนกพัชร พรประทาน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
6  
610221
น.ส.สุภานัน แซ่เหยา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
7  
610228
น.ส.ณัฐธิดา อาชาวรฤทธิ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
8  
610244
น.ส.นภัสสร จินตนาเลิศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
9  
610300
น.ส.เบญญาภา มณีทรัพย์สุคนธ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
10  
610332
น.ส.ชฎาภา ไพจิตร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
11  
610380
น.ส.ณัฐวดี บูรณะวงศ์ทรัพย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
12  
610550
นายธนดล กิติราช
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
13  
610611
น.ส.เมธาวี ทองเชื้อ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
14  
610651
น.ส.ธัญพิชชา สุขสถิตย์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
15  
610683
นายธนภัทร ศรีวรพรรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
16  
610824
นายสฤษฎ์พล มโนโชคกวินสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
17  
610829
น.ส.วรรณวลี แซ่จ๋าว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
18  
610991
น.ส.ลักษิกา จงเกียรติขจร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
19  
611170
น.ส.สุดารัตน์ คุณรัตนาภรณ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
20  
611177
นายเฉลิมชัย ทองสืบสาย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
21  
611235
น.ส.นัทศิมา สุกแก้ว
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
22  
611243
น.ส.นริศรา ดอกเบญจมาศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
23  
611267
น.ส.สรัญธร แก้วมอญ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
24  
611290
น.ส.ณัฐณิชา โสภณวัฒนาชัย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
25  
611330
น.ส.วริศรา จันทร์ฆะ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
26  
611331
น.ส.ธัญพร กีรติสถิตพร
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
27  
611337
น.ส.รุ่งฤดี นาดำ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
28  
611368
น.ส.มลรยา คุณสิริประภารัตน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
29  
611456
น.ส.ปัณพัชร เจื้อง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
30  
611459
น.ส.บัวจตณา บุญประเสริฐ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
31  
611462
น.ส.สิริปิ่น วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
32  
611463
น.ส.สิริปุญ วัดอ่อน
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
33  
611571
น.ส.ธัญญารัตน์ รัตนปัญญา
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
34  
611616
น.ส.จรรย์อมล จันทบุญเรือง
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
35  
611975
น.ส.นลินรัตน์ พบสุข
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
36  
611987
นายฐานุพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
37  
611988
นายภีระพงศ์ ศรีสุริยะธนกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ