เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HI4353 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
581431
น.ส.ทักษพร อภิทักขกุล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
2  
590585
น.ส.สิรภัทร มะธิโตปะนำ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
592021
น.ส.พูนศิริ แว่นดำ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
4  
592034
น.ส.ดลฤดี เดชเจริญ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
5  
600045
นายนครินทร์ นาบำรุง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
6  
600303
น.ส.อรวรานันท์ จุ่นคง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
7  
600503
น.ส.จีรนันท์ ภูต้องสี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
8  
600519
น.ส.กมลชนก ตรีวิบูลย์วณิชย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
9  
600654
น.ส.ณัฐวรรณ สิงห์กฤตยา
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
10  
600663
น.ส.สุกัญญา แก้วไพฑูรย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
11  
600751
น.ส.กวิสรา พันธุ์หนองหว้า
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
12  
600778
น.ส.ชญานิษฐ์ โรหิตะศุน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
13  
600780
น.ส.อารียา ศักดิ์อัศวาพาหุ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
14  
600789
น.ส.อาทิตยา การสมพจน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
15  
601007
น.ส.สุทัตตา เกษมชัยมงคล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
16  
601022
น.ส.ภัทรวดี พรหมรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
17  
601029
น.ส.สิริลักษณ์ พิกุลหอม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
18  
601036
น.ส.ยลธิตา อิสสระอานัติพงษ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
19  
601052
น.ส.ปาณิตา ศิริศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
20  
601060
น.ส.พนิตานันท์ ชยุตอิทธิเชษฐ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
21  
601076
น.ส.ณัฐพร สุทธาคงธนบดี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
22  
601081
น.ส.ณัชชา ยิ่งนอก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
23  
601138
น.ส.ชลธิชา สุพร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
24  
601142
น.ส.สุจิตรา ตองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
25  
601163
น.ส.อะเเมนด้า สปารีย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
601267
น.ส.ปิยะเนตร เดดนาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
27  
601343
น.ส.ไอรดา ลี่แตง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
28  
601395
นายมงคล คำศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
29  
601447
น.ส.ธัญยธรณ์ ชูประดิษฐ์นิธิกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
30  
601529
น.ส.สลิลทิพย์ อุดมพันธ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
31  
601533
น.ส.ธนรรชศร ลัยนันทน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
32  
601566
น.ส.สภัคสรณ์ รัตน์อุบลไกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
33  
601661
น.ส.สุดาวะดี มหาวันตัง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
34  
601682
นายวัชรพีร์ ศรีพรหม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
35  
601993
น.ส.สมฤทัย คูณขุนทด
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
36  
602008
น.ส.เบญจมาศ ผักใส
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
37  
602050
น.ส.คณิภา ศรีบูรณพล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
38  
602469
น.ส.ณัฐฐา ปังคำ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว