เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HM3263 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610193
น.ส.สุริดา โสมัจฉา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
610231
น.ส.สุภาพร แก้วรุ่งเรือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
610362
น.ส.สุวนันท์ เงินสัจจา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
610370
น.ส.นฤสรณ์ สุขไชยศรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
610556
น.ส.กัญญาภรณ์ ศรีรักษา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
610715
น.ส.ศศิมา ประกอบพืช
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
610775
น.ส.จารุวรรณ จางวาง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
611015
น.ส.ฐิชาพันธุ์ เกิดความเย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
611140
น.ส.อภิญญา คำลอย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
611144
น.ส.รักษา หินสูงเนิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
611180
น.ส.อัซฮามีย์ สาอิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
611295
น.ส.วนิดา สุภาพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
611335
น.ส.บุณฑริกา สมบูรณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
611479
น.ส.สุกัญญา วันดี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
611556
น.ส.อรินณรา เพ็งนำ้คำ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
611557
น.ส.ณัฐวดี ทิศกระโทก
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
611682
น.ส.ศิริขวัญ ตันติวัชระกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล