เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HM4333 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590208
น.ส.อรรยา ท้วมอ้น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
600153
น.ส.พรรณรายณ์ บัวพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
600154
น.ส.พิมพกานต์ ศรีอำพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
600155
น.ส.ภาวลิน แสนคำราง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
600157
น.ส.อริสรา บิดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
600356
น.ส.ชลิดา ลุนระบุตร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
600359
น.ส.ขวัญฤทัย อยู่เย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
600367
น.ส.มุจลินท์ เจริญรูป
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
600368
น.ส.ผุสดี ศรีนาค
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
600413
น.ส.รุสลาวาตี แนหะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
600415
น.ส.ศิริรัตน์ กรอบมาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
600445
นายนภัสกร ประนิทานะโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
600474
น.ส.ธันยพร กิ่งดอกไม้
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
600500
น.ส.ศศิธร สุวิชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
600515
น.ส.อรกัญญา ลิขิตบัณฑูร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
600543
น.ส.ณัฐศิกาญจน์ เหล่าวาณิชธานภา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
600595
น.ส.ซัยนี่ บิลก่อเด็ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
600596
น.ส.ธนภรณ์ ทองศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
19  
600597
น.ส.ปาณิสรา อ่อนสี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
20  
600610
น.ส.วริศรา จันอิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
600612
น.ส.พิมพ์ชนก ถาวรวัชรกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
600621
น.ส.กรรณ์ฐิกา ติกขะนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
23  
600633
น.ส.ทิพวัลย์ พันธุรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
24  
600643
น.ส.อินทิรา พลประชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
25  
600675
น.ส.วิจิตร นางวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
600695
น.ส.ฐิติมา เลื่อนแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
27  
600728
น.ส.ยุพาภรณ์ ฉิมคีรี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
600743
น.ส.สุนิสา เดวีเลาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
600756
น.ส.นุชวรา สืบสุนทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
30  
600847
น.ส.บุษยารัตน์ จันทคัด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
31  
600856
น.ส.ศรุตานันท์ บรรลุสันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
32  
600892
น.ส.ฑิมภ์พร ทองเสน่ห์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
33  
600905
น.ส.จันทิมา ลี้ตี๋
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
34  
600911
น.ส.อัญชนา กองมาลี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
35  
600918
น.ส.อาทิตยาภรณ์ สีหอม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
36  
601041
น.ส.สิรามล ปาลวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
37  
601055
น.ส.มุฒิตา หมื่นจบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
38  
601072
น.ส.ชนากานต์ ศรีแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
39  
601108
น.ส.อารยา พิชิตชัยณรงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
40  
601155
น.ส.ปานฝัน บุญเชิดชู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
41  
601211
น.ส.มณีรัตน์ ขอดเตชะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
42  
601238
น.ส.ภูริชญา อนันตภักดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
43  
601315
น.ส.เกวลี สอนการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
44  
601316
น.ส.สุภาพ ธรรมกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
45  
601431
น.ส.พรไพลิน อุตส่าห์การณ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
46  
601433
น.ส.ชฎาภรณ์ ทวีธง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
47  
601545
น.ส.นันทพร อำนวยโชคเจริญ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
48  
601585
น.ส.ศศิธร ทองสวด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
49  
601591
น.ส.โสรยา หมัดสุเด็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
50  
601598
น.ส.สิริลดา เรืองรุ่งโรจน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
51  
601618
น.ส.อุมาพร ตอพล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
52  
601702
น.ส.สุธาวัลย์ สุพรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
53  
601817
น.ส.นลิตรา นนท์คำวงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
54  
601848
น.ส.ซานีย๊ะห์ สาเหาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
55  
601874
นายวชิระ ทองเกียรติ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
56  
601900
น.ส.สโรชา อนุภาพยุทธชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
57  
601942
น.ส.กนกพรรณ บุญโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
58  
601962
น.ส.ธัญญารัตน์ หินจีน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
59  
602059
น.ส.สุดารัตน์ จินดา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
60  
602175
น.ส.ภาณุมาศ อุทธิสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล