เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HM4402 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600152
น.ส.น้ำทิพย์ จิตรชื่น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
2  
600154
น.ส.พิมพกานต์ ศรีอำพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
3  
600155
น.ส.ภาวลิน แสนคำราง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
4  
600359
น.ส.ขวัญฤทัย อยู่เย็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
5  
600413
น.ส.รุสลาวาตี แนหะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
6  
600415
น.ส.ศิริรัตน์ กรอบมาศ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
7  
600500
น.ส.ศศิธร สุวิชัย
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
8  
600515
น.ส.อรกัญญา ลิขิตบัณฑูร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
9  
600543
น.ส.ณัฐศิกาญจน์ เหล่าวาณิชธานภา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
10  
600595
น.ส.ซัยนี่ บิลก่อเด็ม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
11  
600596
น.ส.ธนภรณ์ ทองศิริ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
12  
600597
น.ส.ปาณิสรา อ่อนสี
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
13  
600610
น.ส.วริศรา จันอิ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
14  
600612
น.ส.พิมพ์ชนก ถาวรวัชรกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
15  
600621
น.ส.กรรณ์ฐิกา ติกขะนา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
16  
600643
น.ส.อินทิรา พลประชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
17  
600695
น.ส.ฐิติมา เลื่อนแก้ว
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
18  
600743
น.ส.สุนิสา เดวีเลาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
19  
600756
น.ส.นุชวรา สืบสุนทร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
20  
600847
น.ส.บุษยารัตน์ จันทคัด
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
21  
600856
น.ส.ศรุตานันท์ บรรลุสันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
22  
600892
น.ส.ฑิมภ์พร ทองเสน่ห์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
23  
600905
น.ส.จันทิมา ลี้ตี๋
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
24  
600918
น.ส.อาทิตยาภรณ์ สีหอม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
25  
600928
น.ส.ปรารถนา นนท์พละ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
26  
601041
น.ส.สิรามล ปาลวัฒน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
27  
601055
น.ส.มุฒิตา หมื่นจบ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
28  
601078
น.ส.เพ็ญนภา แสงชมภู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
29  
601108
น.ส.อารยา พิชิตชัยณรงค์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
30  
601155
น.ส.ปานฝัน บุญเชิดชู
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
31  
601211
น.ส.มณีรัตน์ ขอดเตชะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
32  
601238
น.ส.ภูริชญา อนันตภักดิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
33  
601315
น.ส.เกวลี สอนการ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
34  
601433
น.ส.ชฎาภรณ์ ทวีธง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
35  
601591
น.ส.โสรยา หมัดสุเด็น
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
36  
601598
น.ส.สิริลดา เรืองรุ่งโรจน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
37  
601702
น.ส.สุธาวัลย์ สุพรัตน์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
38  
601848
น.ส.ซานีย๊ะห์ สาเหาะ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
39  
601942
น.ส.กนกพรรณ บุญโต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล
40  
602175
น.ส.ภาณุมาศ อุทธิสาร
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / การจัดการโรงพยาบาล