เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HR2113 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601543
น.ส.กัญญารัตน์ สีหาราช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
2  
601570
น.ส.พุทธมาศ ศรีกะชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3  
610605
นายฉัตรมงคล ทำมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
610908
นายจิรสิน ศักดิ์สิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
5  
611010
น.ส.อัญชิษฐา ใจมน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
6  
611185
น.ส.สิรินยา เดชทะสอน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
7  
611358
นายธรรมสรณ์ หาญวรศาสตร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
8  
611441
นายศรัณยู สกุลวงศ์ธนา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ
9  
620282
น.ส.กัลยกร อุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
10  
620305
นายวรวิช สุพัฒนกิจกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
11  
620388
นายพิชัย เซ่ฉี่
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
620408
น.ส.ชนณิกานต์ เจ็ดกฤษ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
13  
620414
นายวัชรพล ผลประโยชน์วัฒนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
620460
นายศรัณย์ กอนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
620548
น.ส.น้ำฝน ปานดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
16  
620685
นายธนรัตน์ หาญพันธ์พงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
17  
620702
น.ส.อารยา คำงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
620734
น.ส.กชกร จันมีอ้น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
620741
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
620847
น.ส.สลิล สะนะวานิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
620848
น.ส.มธุรา เที่ยงประคอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
620878
น.ส.กนกวรรณ หาสุนหะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
620882
น.ส.นัชชา บริบูณณ์ธนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
24  
620898
นายชัชวาล สมภาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
620908
น.ส.พิวมล เกล้าผม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
621023
นายภูมิรพี อุตมะรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
27  
621125
น.ส.ทัศนีย์ ช่วยส่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
621296
นายรุ่งศักดิ์ ศรีวิลัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
621315
น.ส.ดาราพร งามศรีสกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
621324
น.ส.ปิยานุช มะโนทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
621444
น.ส.ศศิธร ฉัตรธงชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
621467
น.ส.ปิยาภา ทองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
621470
น.ส.วิษณีย์ ขวัญแพรแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
621814
นายพงศกร จุ้ยนิ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
621873
น.ส.พีรดา ฝรั่งทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ