เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา HU2073 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600045
นายนครินทร์ นาบำรุง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
2  
600303
น.ส.อรวรานันท์ จุ่นคง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
3  
600308
น.ส.วาริชาติ ทิมา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
4  
600417
นายณัฐสิทธิ์ กุตัน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5  
600422
น.ส.รัตติยากร ชูชิต
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
6  
600503
น.ส.จีรนันท์ ภูต้องสี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
7  
600519
น.ส.กมลชนก ตรีวิบูลย์วณิชย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
8  
600614
น.ส.ธนพร ถาพรพันธ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
9  
600663
น.ส.สุกัญญา แก้วไพฑูรย์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
10  
600716
นายธนวิชญ์ พงษ์ดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
11  
600722
น.ส.ธนาภรณ์ โอชุม
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
12  
600751
น.ส.กวิสรา พันธุ์หนองหว้า
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
13  
600778
น.ส.ชญานิษฐ์ โรหิตะศุน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
14  
600780
น.ส.อารียา ศักดิ์อัศวาพาหุ
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
15  
600789
น.ส.อาทิตยา การสมพจน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
16  
600804
น.ส.ณัฐชา แถวภาพ
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
17  
600921
น.ส.อนัญลักษณ์ ทองเหลือง
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
18  
600953
นายนนทชัย ขุนฤทธิ์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
19  
600960
น.ส.วิมลวรรณ คำตัน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
20  
600988
นายจีรวัฒน์ ขำทรง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
21  
601006
น.ส.ศิวาภรณ์ สิทธิกุล
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
22  
601022
น.ส.ภัทรวดี พรหมรัตน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
23  
601029
น.ส.สิริลักษณ์ พิกุลหอม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
24  
601051
น.ส.อัยรดา นิยมชาติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
601052
น.ส.ปาณิตา ศิริศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
26  
601053
นายปองภพ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27  
601081
น.ส.ณัชชา ยิ่งนอก
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
28  
601093
น.ส.เบญจวรรณ หลัดกอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
601114
น.ส.คัทลียา เวชกามา
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
30  
601142
น.ส.สุจิตรา ตองอ่อน
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
31  
601188
นายธวัฒน์ชัย ชัยขันต์
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
32  
601267
น.ส.ปิยะเนตร เดดนาลี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
33  
601343
น.ส.ไอรดา ลี่แตง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
34  
601367
น.ส.หทัยภัทร บุณยรัตผลิน
สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / อนามัยสิ่งแวดล้อม
35  
601395
นายมงคล คำศรี
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
36  
601410
นายเกียรติคุณ พลาชีวะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
37  
601447
น.ส.ธัญยธรณ์ ชูประดิษฐ์นิธิกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
38  
601508
น.ส.กัญญาพร แซ่ตั้ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
39  
601529
น.ส.สลิลทิพย์ อุดมพันธ์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
40  
601533
น.ส.ธนรรชศร ลัยนันทน์
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
41  
601566
น.ส.สภัคสรณ์ รัตน์อุบลไกร
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
42  
601661
น.ส.สุดาวะดี มหาวันตัง
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
43  
601682
นายวัชรพีร์ ศรีพรหม
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
44  
601870
นายโอบบุญ สังข์ศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45  
601993
น.ส.สมฤทัย คูณขุนทด
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
46  
602008
น.ส.เบญจมาศ ผักใส
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
47  
602030
นายสัชฌุกร นวลละออง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48  
602050
น.ส.คณิภา ศรีบูรณพล
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
49  
602060
MS.TOUMKHAM VONGPHACHAN
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
50  
602066
นายอิงครัช เลิศถาพรสุข
ศิลปศาสตร์ / อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
51  
602121
นายพันธ์เทพ วงอินทร์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
52  
602170
น.ส.เกวลี เจริญสิงห์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
53  
602570
น.ส.อาทิตยา แก้วนอก
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
54  
602571
น.ส.ภัชชญานันธ์ กาบนันทา
พยาบาลศาสตร์ / พยาบาลศาสตร์
55  
610204
นายนพรุจ มูลเพ็ญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
56  
610360
น.ส.จิราพร บรรดาศักดิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
57  
610399
นายภานุวัฒน์ ยันครุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
58  
610654
น.ส.จิราภรณ์ พุดจีบ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
59  
610665
น.ส.ภัทรียา ชุติลัญจกร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
60  
610685
น.ส.เบญจวรรณ อินทะรังษี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
61  
610833
นายโฬม พรปรีดากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
62  
610992
น.ส.สุพิชชา ขานเกตุ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
63  
610999
น.ส.กัญญากาญจน์ อัครโคตร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
64  
611018
นายรัตนสิทธิ์ หอมทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
65  
611171
น.ส.รุ่งนภา สุขเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
66  
611187
นายนวฤกษ์ บรรจงเพียร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
67  
611421
น.ส.อรวรรณ สวัสดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
68  
611514
น.ส.ศิริลักษณ์ สิริสายพิรุณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
69  
611632
นายชยพล แซ่คู
บริหารธุรกิจ / การตลาด
70  
611649
นายอัครพล แสงโพธิ์ดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
71  
611989
น.ส.มานิตา สุราวิทย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
72  
612006
น.ส.โชติกา โค้งอาภาส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
73  
620081
นายธนโชติ ตวงสุวรรณ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
74  
620137
น.ส.เบญญทิพย์ สำเร็จวาณิชย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
75  
620138
น.ส.ปารมี เจิง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
76  
620163
น.ส.นัยภัคน์ ชนานันท์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
77  
620166
น.ส.ไกวัลวลัย เดชพจน์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
78  
620168
น.ส.ปรภาว์ ผลาสงค์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
79  
620171
น.ส.สโรชา แก้วคุ้มภัย
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
80  
620185
นายพงศธร มยุรา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
81  
620202
น.ส.ธนัชชา จตุโชติชวาลกุล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
82  
620227
นายธนวัฒน์ เขียวขจี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
83  
620248
น.ส.เสฏฐสิริ โชคคุณัญญา
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
84  
620302
นายปารเมษฐ์ กาญจนะเกียรติ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
85  
620307
นายณัฐวุฒิ จอกทองคำ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
86  
620432
นายบูชา แซ่เง่า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
87  
620469
น.ส.กัญจนา แย้มงาม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
88  
620493
นายณัฐภาส เบาสูงเนิน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
89  
620515
นายยศวร คตตระกาล
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
90  
620516
นายกฤษกร มิตรเพื่อนบ้าน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
91  
620521
น.ส.ญาดา แชประเสริฐ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
92  
620533
น.ส.อรนลิน หออัษฎาวุธ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
93  
620764
นายวิริยะพันธ์ วงศ์อินทร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
94  
620801
น.ส.ภิญญาพัชร์ วัฒนปริยาพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
95  
620803
นายภัทรพล เหลืองเลิศไพบูลย์
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
96  
620814
นายธนพัฒน์ เทพเสน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
97  
620862
น.ส.กุลธิดา ทองกลิ่น
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
98  
620947
นายพรพุทธ ทิพย์อนันต์เจริญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
99  
620995
นายจิรายุ โคมา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
100  
621049
น.ส.พลอยไพลิน เพ็ชรภิโรม
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
101  
621100
น.ส.รัญชดา นานากิจมั่นคง
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
102  
621102
น.ส.อิสราพร ทองอ่วม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
103  
621116
น.ส.วนัสนันท์ วันทองเจริญ
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
104  
621161
นายธนพิพัตน์ สุกมีทรัพย์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
105  
621162
นายณัฐภัทร เบาสูงเนิน
เภสัชศาสตร์ / เภสัชศาสตร์
106  
621249
น.ส.นฤตยา หนูไชยันต์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
107  
621304
นายวศิน ธำรงพุฒิกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
108  
621427
นายฑีฆายุ สิงหาทอง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
109  
621457
น.ส.สุทธิกานต์ อรุณทัต
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
110  
621462
นายพันธกานต์ บุญประกอบ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์