เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IB4743 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592912
น.ส.ศรุดา ศักดาชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
2  
600497
น.ส.อารียา แผนมะหิง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
3  
600653
น.ส.เสาวภาคย์ ยอดเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
4  
600680
น.ส.ปณิฏฐา แดงสิน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
5  
600714
น.ส.ศิริลักษณ์ พงษ์เวียงจันทร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
6  
600995
น.ส.เพ็ญพิชา ตุ่ยบุรี
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
7  
601062
น.ส.นภัสวรรณ สาเลิศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
8  
601237
น.ส.ณัฐธยาน์ สุนทรเสถียรกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
9  
601635
นายเตชสิทธิ์ กันทะใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
10  
601693
น.ส.อริสรา แซ่เฮ้ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
11  
601710
น.ส.จุฬาลักษณ์ เสวันนา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
12  
601744
น.ส.ปิยธิดา ธานีกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
13  
602072
นายจิรายุส ล้อมวงศ์วิทยา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
14  
602092
น.ส.ธันย์ชนก จุ่นคง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
15  
602102
นายสุทธิเดช นรเศรษฐ์พิศาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ