เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IB4813 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
2  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
3  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
4  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
5  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
6  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
7  
640022
น.ส.ดวงพร ชาวนาห้วยตะโก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
640066
น.ส.ณิชานาฏ แดงสันเทียะ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
9  
640426
น.ส.ปฐมาภรณ์ นิภัสตรา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
10  
640636
น.ส.ตรีชฎา ศรีสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
11  
640729
น.ส.สวิตตา วุฒิยา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
12  
640885
นายชินพัฒน์ วิบูลสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
13  
641226
น.ส.ปารีดา ฮุยเอ๋ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
14  
641449
น.ส.ดลวรรณ ขันทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
641451
น.ส.กนกวรรณ มารบุรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
16  
641488
น.ส.ชัชธิฎาพร ไพสาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
641684
นายวรกานต์ กินตายายนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
18  
641690
น.ส.ณราธิป ภู่น้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่