เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา ICE002 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620044
น.ส.รุจิรดา วงษ์หาพิมพ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
2  
621005
น.ส.ตมิสา คำแก้ว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
3  
621214
น.ส.เจนจิรา มณีกันตา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
4  
621476
นายศุภพร ครรชนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
5  
621844
น.ส.ธิดาพร กอลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
6  
630014
น.ส.นฤภร หมัดเชี่ยว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
7  
630018
น.ส.ชนรดา เชาว์ดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
8  
630073
น.ส.ภัคธีมา จงจิตสำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
9  
630086
น.ส.สุทธิดา จิรรุ่งชัย
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
10  
630168
น.ส.ธัญญากรณ์ กองอินทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
11  
630186
น.ส.สุประภาพร คงจันทร์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
12  
630266
น.ส.ประภาพร สนั่นเอื้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
13  
630344
น.ส.ธนัชพร เจวจินดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
14  
630345
น.ส.พิมสิริ ลิ้มสว่างวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
15  
630374
น.ส.ปารณีย์ ธนสิริพงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
16  
630470
น.ส.อธิชา เอ็นดูนิกร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
17  
630525
น.ส.กฤติกา ยาดอว์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
18  
630528
น.ส.ธิดารัตน์ พลสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
19  
630540
นายณัฎฐกร ลอเสรีวานิช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
20  
630586
น.ส.อริศรา นาสนม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
21  
630591
น.ส.อาทิตยวรรณ วรมาริษ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
22  
630657
นายรัฐศรันย์ อนุชิตวรการ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
23  
630700
น.ส.ปาริณดา ทองมาก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
24  
630707
MS.YADFAR PHOMMAVONGXAY
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
25  
630708
น.ส.ภาวิดา คมขำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
26  
630727
น.ส.จรรย์อณา ษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
27  
630729
น.ส.ณัฐณิชา สินอำนวยสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
28  
630784
น.ส.กชมน พิมพ์ประสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
29  
630874
น.ส.ปุญญานันท์ นาคา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
30  
630888
น.ส.นุมา หละบิลลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
31  
630937
น.ส.สุปริญญา งามลิขิตเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
32  
630951
น.ส.ชนน์ขวัญ จันทร์ทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
33  
630985
น.ส.เกณิกา ตั้งเตือนใจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
34  
631097
น.ส.พลอย ยียง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
35  
631168
นายคณาพงษ์ จวง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
36  
631192
น.ส.ฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
37  
631230
น.ส.เฌอชนน์ ทองรอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)
38  
631392
น.ส.นิสรีน ดือเร๊ะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน (นานาชาติ)