เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IGE005 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
621844
น.ส.ธิดาพร กอลี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
2  
630266
น.ส.ประภาพร สนั่นเอื้อ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
3  
630291
น.ส.บุณยวีร์ พงษ์พันธ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4  
630344
น.ส.ธนัชพร เจวจินดา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
5  
630345
น.ส.พิมสิริ ลิ้มสว่างวงศ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
6  
630374
น.ส.ปารณีย์ ธนสิริพงษ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
7  
630401
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
630470
น.ส.อธิชา เอ็นดูนิกร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9  
630525
น.ส.กฤติกา ยาดอว์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10  
630528
น.ส.ธิดารัตน์ พลสวัสดิ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
630540
นายณัฏฐกร ลอเสรีวานิช
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
630577
นายสุทิวัส ฉิมณี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
13  
630586
น.ส.อริศรา นาสนม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
630591
น.ส.อาทิตยวรรณ วรมาริษ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
15  
630618
น.ส.กันตินันท์ วิเชียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
16  
630657
นายรัฐศรันย์ อนุชิตวรการ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
17  
630700
น.ส.ปาริณดา ทองมาก
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18  
630707
MS.YADFAR PHOMMAVONGXAY
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
630708
น.ส.ภาวิดา คมขำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
630727
น.ส.จรรย์อณา ษี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
21  
630729
น.ส.ณัฐณิชา สินอำนวยสุข
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
22  
630730
น.ส.พรรณพนัย อินดี
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
23  
630784
น.ส.กชมน พิมพ์ประสาร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
24  
630874
น.ส.ปุญญานันท์ นาคา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
25  
630888
น.ส.นุมา หละบิลลา
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
26  
630937
น.ส.สุปริญญา งามลิขิตเลิศ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
27  
630951
น.ส.ชนน์ขวัญ จันทร์ทิพย์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
28  
630982
นายนรเศรษฐ์ ทัพรัตน์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
29  
630985
น.ส.เกณิกา ตั้งเตือนใจ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
30  
631033
น.ส.ศลิษา แซ่กาว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
31  
631050
น.ส.ณัฐกนก ศรีสุนทร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
32  
631097
น.ส.พลอย ยียง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
33  
631168
นายคณาพงษ์ จวง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
34  
631192
น.ส.ฉัตรวรัช นพรัตน์สำราญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
35  
631230
น.ส.เฌอชนน์ ทองรอด
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
36  
631301
น.ส.อัญธนา เรือนคำ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
37  
631306
น.ส.ภัทรรัตน์ วัฒนะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน