เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IGE108 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600047
น.ส.กชวรรณ นวลบุญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
2  
600048
น.ส.ฐิตาภา อิฐธิธนากุล
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
3  
600049
น.ส.ณัฐธิดา ไชยพันธุ์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
4  
600050
น.ส.ปณิดา อนันตัง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
5  
600051
น.ส.ปริณดา กนกมณีพร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
6  
600318
น.ส.บุษชา เหลือล้น
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
7  
600478
นายนันทวัฒน์ สุวรรณวิเชียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
8  
600601
น.ส.ปริฉัตร ภู่ขาว
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
9  
600713
น.ส.อทิตยา นิระปะกะ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
10  
600812
น.ส.ชุติมา หาญเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
11  
601008
น.ส.ชภิรมณ ทรงพัฒนะโยธิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
12  
601031
น.ส.ทรรศน์มน ยิ้มเจริญ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
13  
601127
น.ส.อำไพรพร สิงห์สม
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
14  
601353
น.ส.อริสรา เลิศศิริ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
15  
601441
น.ส.จันทิมา ถิระเสถียร
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
16  
601587
น.ส.เกศินี ทองอำไพ
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
17  
601758
น.ส.ฐิตาภา ว่องสมบูรณ์สิน
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
18  
601995
น.ส.สุภาวิตา พรหมจำรัส
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
19  
602096
น.ส.ณัฐธิดา ปานพ่วง
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
20  
602459
น.ส.ศิรัฐชญา พงษ์สถานนท์
ศิลปศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน