เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IM4133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600360
นายวีรชัย ชายทุ่ย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
2  
600701
นายนนธวัฒน์ สุนทรวสุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
3  
601042
นายอลงกรณ์ แย้มสุดใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
4  
601045
นายชินาธิป แย้มสุดใจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
5  
601190
นายพชร ณัฏฐาชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
6  
601576
นายธนวัฒน์ โกมุทมณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
7  
601902
นายพงสธร คนอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม
8  
602095
นายพิสิฏฐ์ ขันติศรียานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการอุตสาหกรรม