เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IM8886 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
616022
น.ส.ประวีณา ศิลาลาศ
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
2  
626016
น.ส.เกษราภรณ์ งามสุวรรณฉาย
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
3  
626017
น.ส.ภัทริยา บุญแก้ว
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
4  
626018
น.ส.วรพรรณ นิติการ
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
5  
626028
น.ส.ปัณณภัสร์ ศรีพิชญาพงศ์
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
6  
626037
น.ส.วรางคณา อินทรวิเศษ
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
7  
626038
น.ส.สุวิมล จีนบางช้าง
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
8  
626039
น.ส.ชณิศา มงคลไซ
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)
9  
626098
น.ส.อรกานต์ หาญวัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย / การจัดการมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)