เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา IMG411 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600307
นายกล้าณรงค์ ศิระสุนทร
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
2  
601787
น.ส.พัณณ์ชิตา ใจเด็ด
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
3  
602169
น.ส.ญดา สิงหะทัย
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
4  
602423
MS.MA XINRUI
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
5  
602458
MS.FENG JIAQI
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
6  
610835
MS.LIN QIANYU
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
7  
611670
MR.LI SICHEN
บริหารธุรกิจ / บริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)