เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA2102 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
611623
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
2  
630466
น.ส.กนกวรรณ มีคุณเปี่ยม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
630479
น.ส.สุภาภรณ์ สานู
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
4  
630633
น.ส.กฤติยาณี โปร่งกลาง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
630677
น.ส.พินทุสร มุกดา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
630722
นายตะวัน จิโรภาส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
630783
น.ส.ฐาปนี หวังดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
8  
630833
นายสุทธิศักดิ์ พงษ์สุวรรณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
630889
น.ส.เจนจิรา ถูกจิตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
630913
น.ส.ธันย์ชนก ท้ายเมือง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
11  
631120
น.ส.พิมพกานต์ โฉมศิริ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
631227
นายปัณณวิชญ์ ธนันต์ชันนพเก้า
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
13  
631254
นายปฏิภัทร ขำเนตร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
631268
นายอนุวัตร วงศ์มณี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
631286
นายนพกร เซ็นธุลี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
16  
631315
นายฐณวรัตน์ รักธนชานันท์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์