เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA2123 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
583668
น.ส.กัลยารัตน์ ชัยฤทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
2  
583672
นายภาณุพงศ์ อรรถีโภค
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
3  
591517
นายสิโรฒม์ หิรัญเอกทวี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
4  
592757
นายศีลธรรม บรรจงเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
5  
592847
น.ส.ฐานิตา วาโย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
6  
600357
นายปุณยวีร์ ทัศนศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
7  
600715
น.ส.ศิริวรรณ ชิณเพ็ง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
8  
600742
น.ส.สุภาพร ดีชุ่ม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
9  
600748
นายอลินดา แซะจอหอ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
10  
600775
นายวโรดม ลิ้มกิตติวัฒนากุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
11  
600787
นายณัฐดนัย โฉมประเสริฐ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
12  
600807
น.ส.ดวงนภา เสถียรชัชวาล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
13  
600838
นายนรภัทร เตรียมหทัยรัตน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
14  
600926
นายจิระชาติ อ่ำช้าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
15  
600976
นายพัทธพล จรัสถนอมพงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
16  
601046
นายนาวิน ปฏิขานัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
17  
601067
น.ส.ผกา หอมเนียม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
18  
601101
นายวรินทร กรึงไกร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
19  
601104
น.ส.พชรพร ทรงศร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
20  
601105
นายอธิราช เย็นละออง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
21  
601125
น.ส.กานต์ธิดา เกียรติศักดิ์โกศล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
22  
601157
นายพิพัฒน์ สิริสุเมธากร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
23  
601159
นายอิทธิพล พลังธนาสิทธิ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
24  
601166
น.ส.พัชราภรณ์ รุ่งเรือง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
25  
601335
นายจิรวัฒน์ ดีหล้า
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
26  
601336
นายณัฐวัฒน์ คหัฏฐา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
27  
601350
น.ส.ณัฐณิชา ทองคำพันธุ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
28  
601374
น.ส.วิลัยวัลย์ ตองอ่อน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
29  
601398
นายพีรวิชญ์ พูลขวัญ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
30  
601402
นายสมเจต เจริญศรีทวีชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
31  
601405
นายพงศ์ณภัทร เเพทย์สมาน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
32  
601407
นายอนุชิต สินชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
33  
601437
น.ส.วิไลภรณ์ บุตรทะลี
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
34  
601443
น.ส.นันท์นิชา หิรัญศักดิ์ชัย
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
35  
601458
นายสุริยา มีลา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
36  
601462
น.ส.นิรชา บุดมงคล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
37  
601504
น.ส.รัชมณ มณีโรจน์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
38  
601518
นายอานุภาพ ลิมปิสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
39  
601519
นายศุภกร ยวงอักษร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
40  
601532
นายไพรบูรณ์ สุขมีมาก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
41  
601549
นายภัทรพล พูลผล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
42  
601558
นายวีรวิชญ์ นิธิพรพิมพ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
43  
601651
น.ส.ษนันท์ญิศา เอโกบล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
44  
601654
น.ส.อริสรา คนเพียร
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
45  
601673
น.ส.เพียงฟ้า ไชยสงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
46  
601754
นายศรัณย์ กลายชัยภูมิ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
47  
601943
นายกีรนนท์ จินดาเจริญสุข
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
48  
601970
นายภูวเนตร ศรีสว่าง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
49  
601982
นายอธิบดี เจ๊ะระหวัง
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
50  
601984
นายสรวิศ ตุณฑกิจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
51  
601985
นายวงศธร โตรวมวงค์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
52  
602017
นายณฐพงศ์ ธานีกุล
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
53  
602101
นายพิทักษ์นนท์ แสงแท้
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
54  
602126
นายสพัชญ์นนทน์ ทองสิงห์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
55  
602167
น.ส.อรนุช สุขปัญญานนท์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
56  
602168
น.ส.อารียา เพ่งพินิจธรรม
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
57  
602172
นายรพีพงศ์ ถวัลย์ภูวนาถ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
58  
602428
นายศุนิรันดร์ ยวนใจ
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
59  
602450
นายธนพัฒน์ จันทร์ดา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
60  
602483
น.ส.ภิญญลักษณ์ ปรีชาอนันตวงศ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
61  
602493
น.ส.ปภัสรา แก้วมะโน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
62  
602494
น.ส.อชิรญาณ์ ประสมสิน
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
63  
602518
น.ส.ศตพร ธนะกมลประดิษฐ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
64  
602523
น.ส.ฐาปนีย์ พัฒนโภครัตนา
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
65  
602530
น.ส.อารณัฐ ธวัชราภรณ์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
66  
602531
น.ส.ธัญวัลย์ ทวีศาสตร์
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์
67  
602532
น.ส.อริสรา เทียนเล็ก
นิเทศศาสตร์ / นิเทศศาสตร์