เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA2803 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590653
นายวริศ ปัญญาบริบาล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
2  
590828
น.ส.บุญสิตา ทองรอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
3  
592912
น.ส.ศรุดา ศักดาชัย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
4  
600498
น.ส.นิสา สุพรรณเทียน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
602490
น.ส.ศรัณยา อนันทสุข
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจระหว่างประเทศ
6  
630010
น.ส.ดวงใจ ประยงค์รักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
630017
น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
630022
น.ส.กัญญาภรณ์ ศรีสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
630041
น.ส.อริสา ชมมาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
630060
น.ส.พรหมพร ลีพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
630066
น.ส.ปริมศิริ ชัยบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
630068
น.ส.กัญญารัตน์ รติพุฒิลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
13  
630075
น.ส.กัลยารัตน์ เสาะสาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
14  
630079
น.ส.ดลยา บุญมา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
15  
630090
น.ส.ปภาวดี ปลีกล่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
630116
น.ส.หทัยชนก รอดคร้าม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
630192
น.ส.สุภาภรณ์ ขวัญอ่อน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
630215
น.ส.คลอเดีย เสือสมิง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
630226
น.ส.ณภัทร วัฒนะศิริสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
630229
น.ส.พิมพ์นิภา พลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
21  
630233
น.ส.แพรพรรณ ปิ่นใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
22  
630238
น.ส.ชมพูนุท อำนวยทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
23  
630269
น.ส.เฟื่องฟ้า เจริญรัตน์ประทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
630274
น.ส.เรณุกา บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
630277
นายภูธน รักจิตร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
26  
630278
นายธนวัฒน์ พิมศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
630280
น.ส.อาภัสรา งามละไม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
28  
630282
น.ส.ชลธิชา เผือกมะหิงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
29  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
30  
630297
น.ส.นภัสสิกานต์ สมส่วย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
31  
630301
น.ส.นฤมล โทนะหงษา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
32  
630352
น.ส.วิกานดา พิมพ์ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
33  
630369
น.ส.บัณษา จันทร์ประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
34  
630375
นายวุฒินันท์ จันทร์ศาลา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
35  
630382
น.ส.พัฐสุดา เชิดชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
630383
น.ส.ณัฐกุล ฟูคุณฉลอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
37  
630389
นายอัครพงษ์ กิตติไชยสาส์น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
38  
630390
น.ส.สุภัทรตา เกตุขวง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
39  
630404
น.ส.อพินญา จิตจักร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
40  
630405
น.ส.นภัสวรรณ สุ่นจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
630410
นายสรายุทธ พากเพียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
42  
630415
นายศักดิธัช เถาว์ชาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
43  
630418
นายธนัช หาญทรงคมณัท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
44  
630424
น.ส.อภิสรา สีบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
45  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
46  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
47  
630435
นายพีรพัฒน์ เมืองบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
48  
630443
น.ส.กมลพรรณ หาสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
49  
630445
น.ส.ณัชชา รุ่งรัมย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
50  
630450
น.ส.ปารวีร์ คัมภิรานนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
51  
630456
นายศิรสิทธิ์ จาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
52  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
53  
630477
นายดนัย ชีวะปัญญาโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
54  
630482
น.ส.สิริวิมล สุทธิเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
55  
630486
น.ส.ชฎาธาร โพธิ์วัลย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
56  
630493
น.ส.แจ่มจันทร์ ใจยิ้ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
57  
630497
นายธนชัย สุขสวัสดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
58  
630526
นายกิตติโชติ พิพัฒนถาวรกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
59  
630607
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
60  
630612
นายกฤตเมธ เพียวอยู่
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
61  
630624
นายณัฐวุฒิ นางาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
62  
630628
น.ส.ภักตร์สินี พุ่มเจริญชินโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
63  
630634
นายกัณตนัย ปิยะธรรมโสภณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
64  
630664
นายเจตอรัญ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
65  
630683
นายภูวดล แก้วงาม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
66  
630711
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
67  
630725
นายวิกรม ควรพูนผล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
68  
630766
น.ส.ณมล ศรีพธูราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
69  
630780
น.ส.โสภาพรรณ รอดเทศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
70  
630797
น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
71  
630801
นายธนากร สุกกลิ่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
72  
630805
น.ส.ปิยะประภา ใจทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
73  
630820
น.ส.ชมบงกช วงศ์นราธร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
74  
630827
น.ส.จิรนันท์ เจริญใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
75  
630883
น.ส.สุนิตา คล้ายสมบูรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
76  
630903
นายวริทธิชัย ไชยหาญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
77  
630910
น.ส.ปานตะวัน ผลมะไฟ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
78  
630919
น.ส.พรรณภัทร กำแพง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
79  
630935
นายธีรภัทร ชาญวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
80  
630975
น.ส.กันยากานต์ บุญประคองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
81  
630979
น.ส.ทิพานัน ข่มอาวุธ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
82  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
83  
631031
น.ส.จิดาภา เกตุพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
84  
631042
น.ส.วริษฐา อ่วมสอาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
85  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
86  
631056
น.ส.อริสรา สิริมงคลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
87  
631076
น.ส.ดวงพร เลขกาญจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
88  
631082
นายศาสตรา จันโทกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
89  
631088
นายรุจิภัทร คำนวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
90  
631093
น.ส.วรงรอง นาคเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
91  
631103
นายพงศ์พล นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
92  
631104
น.ส.ศศิวิมน ทะแยง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
93  
631128
น.ส.ฎษณิศา ศิลามงคล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
94  
631130
น.ส.ณัฐณิชา นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
95  
631134
น.ส.สิริกานต์ กระสายเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
96  
631135
นายสวราชย์ บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
97  
631138
นายทัชชกร บุษยาภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
98  
631146
น.ส.ภัณฑิรา เพชรสังหาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
99  
631167
น.ส.ชนิดา โพธิ์ทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
100  
631173
น.ส.วรินทร คุ้มครอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
101  
631182
นายชนายุทธ คำภิมาบุตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
102  
631184
น.ส.ภัทราวดี ธรรมธาดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
103  
631193
น.ส.อนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
104  
631199
นายคชรัตน์ อุตรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
105  
631201
นายพชรพล เฉินเชวงกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
106  
631204
นายพิชญตม์ ประวัติเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
107  
631205
นายปิติกร แสนแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
108  
631206
นายณัฐพล งามขำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
109  
631208
น.ส.ปิยาพัชร มิตรเพื่อนบ้าน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
110  
631209
น.ส.บัณฑิตา จันทพาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
111  
631223
นายป่าราเมษ ชัยสมตระกูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
112  
631225
น.ส.ธิดารัตน์ ม่วงไหม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
113  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
114  
631243
น.ส.ชลธิชา อนุมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
115  
631257
น.ส.อัมภฤณ สุวรรณ์วิศว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
116  
631258
น.ส.สุภาพร ยอดสกุลณี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
117  
631259
น.ส.สุพรรษา แจ้งเปล่า
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
118  
631264
น.ส.นริณี มีทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
119  
631269
น.ส.หทัย แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
120  
631279
น.ส.ณัฐชยา ใจผ่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
121  
631281
น.ส.กันต์กนิษฐ์ จ้อยสำเภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
122  
631282
น.ส.สุภาพร สมรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
123  
631288
นายศิวกร อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
124  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
125  
631320
น.ส.วิภาวดี นานวนคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
126  
631328
นายบุญญฤทธ์ บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน