เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA3032 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610023
น.ส.นาถสุรางค์ เนตรทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
2  
610220
น.ส.ปราณศิริ บัวเผื่อน
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
610578
น.ส.วาริษา สวยดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
4  
610584
น.ส.สุนิศา ยุวกาฬกุล
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
610619
น.ส.มนัสวี หงษ์สุวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
610898
น.ส.สุดาพร เลื่อมใส
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
610913
น.ส.รวินนา อินทรครรชิต
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
8  
611132
น.ส.กัลยาณี นิ่มเนียม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
611315
น.ส.นฤมล ผิวไผ่
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
621866
น.ส.ปาริชาติ วงศ์อุไร
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์