เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LA4013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600730
นายนครินทร์ รามัญวงค์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
2  
600740
นายวีรวุฒิ เสนะ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
3  
600750
นายณัฐพล ญาติน้อย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
4  
600813
นายจักรกฤษ หงษ์ทอง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
5  
601112
น.ส.กิตตราภรณ์ จันทร์แจ่ม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
6  
601158
น.ส.ชนิกานต์ อ่วมสี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
7  
601182
นายชัยธัช ชื่นชอบ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
8  
601352
นายจิรัฏฐ์ ภูวนันท์พัฒนคุณ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
9  
601393
นายนันทชาติ แสงงาม
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
10  
601542
น.ส.ปทมพร วงษ์ดารา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
11  
601552
น.ส.กุสุมา เหมสมิติ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
12  
601606
นายปัฐป์กานต์ แจ่มพุทรา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
13  
601741
น.ส.สุไหวบะ เดชอรัญ
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
14  
601765
นายณัฐดนัย เนตรน้อย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
15  
601797
น.ส.บุษยมาศ ศรีเพียวไทย
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
16  
601933
นายวนราช สงวนแสง
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
17  
602429
นายทรรศนัย บุตรวงศ์
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
18  
611623
นายวัชรพงษ์ เหล่าดี
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์
19  
611700
นายปุญชรัสมิ์ เตชะมา
นิติศาสตร์ / นิติศาสตร์