เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LM3123 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600313
น.ส.ปนัดดา ชนปัญญาสกุล
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาและวัฒนธรรมจีน
2  
600739
น.ส.สโรชา ภู่ระหงษ์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
3  
601546
น.ส.ณัฐสุดา เทศไทย
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
4  
601611
น.ส.นัจศจี กรองวารี
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ
5  
602005
น.ส.เสาวลักษณ์ วาสยศ
ภาษาและวัฒนธรรมจีน / ภาษาจีนธุรกิจ