เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LM3593 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
612015
น.ส.อรณิชา ทาสุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
2  
620684
น.ส.สุดารัตน์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
3  
620988
น.ส.รัตนพร การัก
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
4  
621256
นายศุภวิชญ์ เทพรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
5  
621487
นายอภิสิทธิ์ อาศัยราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปวส.ภาคปกติ)
6  
631782
น.ส.ยลรดี ศักดาภิพาณิชย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน