เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LM3623 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
592209
นายพงศธร ประจงสาร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
592940
นายมิตรภาพ กล่อมจิตร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
600499
น.ส.ยสวันต์ ศิริไสยาสน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
601098
นายกษิดิศ พลอยประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
601181
น.ส.จรรยาพร สมหวัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
601183
นายธนัช อู่สุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
601185
นายพีรพงษ์ จ้อยเเก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
601197
นายพุฒิพงศ์ หานิพัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
601207
นายศุภวิชญ์ มีประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
601337
นายอานนท์ พรสรณคมน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
601344
น.ส.วริญญา ทองโสม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
601375
นายสุกฤษฎิ์ สวัสดิกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
601376
นายปฏิพัทธ์ ลักษณะวิมล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
601738
นายวราทัต ศรีนอบน้อม
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
601937
น.ส.ณัฐตยากร สายแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
16  
601981
นายรักสิทธิ์ แสวงมี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
17  
602006
นายสรสวัสดิ์ วัฒนรุ่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
18  
602012
น.ส.ขวัญฤทัย บัวเรือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
19  
602029
น.ส.กรรณิกา เพชรทิพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
20  
602051
น.ส.สนธยา มนตรีโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
21  
602052
น.ส.วราภรณ์ น้อยบาท
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
22  
602150
น.ส.นงนุช ศรีเสาวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
23  
602489
น.ส.วิลาวัณย์ หนูชัยแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
24  
602510
นายธนกฤต สามพวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
25  
620394
น.ส.ชุติมา เดชบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
26  
621105
น.ส.กัญญพัชร์ ลาแดง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
27  
621145
น.ส.ปาลีรัตน์ กุลพิพัฒน์ภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน