เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา LM4543 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600351
น.ส.บงกชรัตน์ บัวทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2  
600667
น.ส.ธิดาพร วงษ์จินดา
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3  
601309
นายธันยากร อ่อนช้อย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
4  
610350
น.ส.จีรนันท์ พยัพเมฆ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5  
610606
น.ส.กนกกาญจน์ สุขใส
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
6  
610650
นายณพวัฒน์ ปรีชากุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
7  
610831
นายณัฐวุฒิ กางถิ่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8  
610840
นายณัฐนนท์ มงคลหงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
9  
610902
น.ส.โชษิตา สุขปลั่ง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
10  
610986
นายชัยรัตน์ หงษ์จร
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
11  
611045
น.ส.ภัณฑิรา เขมะสิงคิ
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12  
611317
น.ส.กุลชญา สิงห์ทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
13  
611512
น.ส.ณัฐณิชา มีสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
14  
611658
นายอิสรชน ขาวสะอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
15  
621815
น.ส.สุรวิดา จันทอุทัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน