เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MA1003 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630002
น.ส.อารียา เปลี่ยนอำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630009
นายภัทษกร มหายนต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
630025
น.ส.ศิริลักษณ์ สถิตย์กุลรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630027
น.ส.ปิยวรรณ มาตบัณดิษฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630030
น.ส.ศศิกานต์ สุคม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630050
นายชนะเมือง เมืองนก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630052
นายภูมินทร์ นกดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630065
นายพัชรพล ทนันชนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630078
น.ส.เบญญาภา วงษ์ชัยสมร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630135
น.ส.นาฏรพี โพธิ์ขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630191
น.ส.ศรินพร สังขวิศิษฎ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630193
น.ส.ธัญวรัตม์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630197
น.ส.ขวัญจิรา นาดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630216
นายกฤษฏิ์ปกรณ์ เหรียญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630360
น.ส.มณฑกาญจน์ แก้วคง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
630379
MS.HOR NUTHA
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630385
น.ส.เพชรลดา สวนแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
630408
น.ส.มลฤดี แสวงผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
630484
น.ส.จันทิมา ทุมแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
630510
น.ส.ณัฐชยา วิจิตรสมบัติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
630570
น.ส.ชนิกานต์ ศรีนวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
630576
นางสาวจีรดี นิลสนธิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
630584
น.ส.ธันย์ชนก แซ่จาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
630592
น.ส.ณัฐพร จิรศักดิ์สงวน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
630595
น.ส.กชกร นวลแสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
630611
น.ส.ภาวิณี ภู่พันธุ์ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
630674
น.ส.แจ่มจันทร์ อุปชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
630745
น.ส.ลลิตา ตักเตือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
630756
น.ส.ภูษณิศา เลิศพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
630765
น.ส.ณัฏฐ์สิชล โล่ห์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
630768
นายกิตติพันธ์ หิรัญธนวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
630769
น.ส.ปิยมาภรณ์ แผนคู้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
630770
น.ส.อสมาภรณ์ ณ บางช้าง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
630787
น.ส.ธนาภร จาตุรนต์วาณิชย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
630789
น.ส.พรนภา พลเสนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
630796
น.ส.จุฑารัตน์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
630806
น.ส.บุษบาวรรณ พิมพาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
630808
น.ส.พิชญาพร ดีไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
630814
น.ส.นันทิชา ชะวาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
630834
น.ส.สุพัฒตรา มาหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
73  
630844
น.ส.ศิรดา ศรีจันทร์ทับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
74  
630854
น.ส.ทิพยรัตน์ อยู่แท้กูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
75  
630858
น.ส.ชรินรัตน์ คำใหล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
76  
630863
นายรชต มัคคภาวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
77  
630864
น.ส.รุ่งนิภา กังใช่ง้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
78  
630873
น.ส.ณัฐกานต์ สุดแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
79  
630875
น.ส.สุกัญญา พึ่งจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์