เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MA1003 กลุ่ม 03
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630895
น.ส.จุฑามาศ เผื่อนด้วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630907
น.ส.ธาวิณี แพนสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
630909
น.ส.ตรีธานทิพย์ ติ๊บเต็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
630911
นายภูวมินทร์ ธรรมใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
630912
น.ส.ชญานี เวียงชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
630915
น.ส.ภัททิยา ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
630917
น.ส.ภัทรฑาทิพย์ เกษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
630918
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวชูก้าน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
630920
น.ส.รัชดาพร สันติวรากร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
630921
น.ส.กริชธิญา กุมภาพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
630924
น.ส.อภิชญา เผือกมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
630929
น.ส.สโรชา ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
630931
น.ส.มุกตะวัน ลัยวลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
630933
น.ส.ปรีชญา ธัญญเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
630938
น.ส.ปิยะมาศ สันติภพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
630939
น.สหทัยชนก ธีระวาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
630940
นายธีรภัทร สุระถา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
630945
น.ส.กมลเนตร ภานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
630947
น.ส.วรรณรพี ปิติศานต์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
630949
นายณัฐวุฒิ กุลขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
630952
นายวงศพัทธ์ อิทธิมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
630957
น.ส.อรอนงค์ เจนสง่า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
630958
นายธราดล โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
630963
น.ส.ทิชัญญา เอกคสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
630964
น.ส.อนุธิดา นาจันทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
630971
น.ส.ญานิกา บริสุทธิพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
630972
นายทีปกร วิวัฒน์วิทยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
630974
น.ส.ฐิตาภรณ์ ทิศเกลี้ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
630980
น.ส.บัณฑิตา กะทิศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
630994
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวผัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
630995
น.ส.ธนภรณ์ งามพร้อม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
630998
นายฐิติวุฒิ สมดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
631055
น.ส.ศศินา กำมันตะคุณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
631057
น.ส.ณิชกมล วิจิตรโสภณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
631064
น.ส.กมลชนก ตวงวิไล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
631079
น.ส.นิธยานันท์ ปันส่วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
631187
นายวสันต์ ทับทิมหิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
631198
น.ส.ภัทรลดา นารอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
631255
น.ส.กมลลักษณ์ หทัยเดชะดุษฏี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
631274
น.ส.พลอยไพลิณ ชาติสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
631305
น.ส.วาสนา ไชยโนน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์