เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MA1013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
630020
นายอินทร บุญมี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
2  
630263
น.ส.กัลยรัตน์ ศักดิ์ไพศาล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
3  
630289
น.ส.นภัสสร สุวรรณเทวะคุปต์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
4  
630293
นายพงศธร บุญจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
630381
น.ส.อามานี นิ่มเจริญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
630460
น.ส.สุพิชฌาย์ โพธิอุโมงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
7  
630473
น.ส.มานิชยา พิทักษ์วงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
8  
630520
น.ส.วรวลัญซ์ ลี้ชินภัทร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
9  
630627
น.ส.นิภาพร ประจบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
10  
630668
น.ส.ศิรินท์ อาจวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
11  
630709
น.ส.เมธาวี สุขยานุดิษฐ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
12  
630764
น.ส.ช่อผกา สันต๊ะวงค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
13  
630782
นายปัณวัชร์ วรรณศรีเมือง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
14  
630811
น.ส.สุจิตรา คำนึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
15  
630867
น.ส.ธิดาทิพย์ วิจิตรธารา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
16  
631102
น.ส.สุพรรณษา กองสี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
17  
631140
น.ส.ชมพู ทิมินกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
18  
631470
น.ส.สุทารักษ์ ครุฑจันทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์