เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MG1303 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
602497
น.ส.พัชรมัย ตันติวลัยรักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
602498
นายธีรานันท์ บานแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
620612
น.ส.วนิชญาภรณ์ นักบุญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
4  
621435
น.ส.ชนิกานต์ วิริยะดิลก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
5  
621802
น.ส.อัจฉริยารัตน์ แพทย์รัตนกุล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / วิทยาศาสตร์การแพทย์
6  
630013
นายชยุตพงศ์ ภูมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
630017
น.ส.ศศิกาญจน์ โนนสิงห์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
8  
630060
น.ส.พรหมพร ลีพรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
9  
630066
น.ส.ปริมศิริ ชัยบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
10  
630068
น.ส.กัญญารัตน์ รติพุฒิลาภ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
11  
630075
น.ส.กัลยารัตน์ เสาะสาย
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
12  
630079
น.ส.ดลยา บุญมา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
13  
630090
น.ส.ปภาวดี ปลีกล่ำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
14  
630229
น.ส.พิมพ์นิภา พลจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
15  
630233
น.ส.แพรพรรณ ปิ่นใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
16  
630238
น.ส.ชมพูนุท อำนวยทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
17  
630277
นายภูธน รักจิตร์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
18  
630294
น.ส.เขมจิรา จำลอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
19  
630301
น.ส.นฤมล โทนะหงษา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
20  
630343
น.ส.กิตติมา เพ็งรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
630382
น.ส.พัฐสุดา เชิดชู
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
22  
630383
น.ส.ณัฐกุล ฟูคุณฉลอง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
23  
630405
น.ส.นภัสวรรณ สุ่นจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
24  
630415
นายศักดิธัช เถาว์ชาลี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
25  
630418
นายธนัช หาญทรงคมณัท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
26  
630424
น.ส.อภิสรา สีบุญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
27  
630430
น.ส.ชัญญานุช เยาวกูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
28  
630431
นายปรเมศร์ นาคสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
29  
630456
นายศิรสิทธิ์ จาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
30  
630459
น.ส.ศรุตา สุวรรณศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
31  
630475
นายเมธนันท์ ม่วงแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
630496
น.ส.พัชรดา ประสิทธิ์เกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
630557
น.ส.จิราพร สุวรรณสา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
630580
น.ส.เรวดี ทองทา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
630607
นายอนพัทย์ อัฐเศรษฐ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
36  
630621
น.ส.กันติยา สุดแสง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
630628
น.ส.ภักตร์สินี พุ่มเจริญชินโชติ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
38  
630652
น.ส.อาภากร บูชาบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
630664
นายเจตอรัญ อยู่คงธรรม
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
40  
630711
น.ส.เพียงเกตุ งามล้ำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
41  
630766
น.ส.ณมล ศรีพธูราษฎร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
42  
630780
น.ส.โสภาพรรณ รอดเทศ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
43  
630795
น.ส.สโรชา ศรีทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
44  
630797
น.ส.ฐิติรัตน์ เกียรติถนอมกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
45  
630805
น.ส.ปิยะประภา ใจทน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
46  
630820
น.ส.ชมบงกช วงศ์นราธร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
47  
630827
น.ส.จิรนันท์ เจริญใจ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
48  
630850
น.ส.สุภนิดา ภูเอิบ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
49  
630910
น.ส.ปานตะวัน ผลมะไฟ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
50  
630914
น.ส.พรนภัส ศรีสัมฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
51  
630935
นายธีรภัทร ชาญวิเศษ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
52  
630975
น.ส.กันยากานต์ บุญประคองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
53  
630993
น.ส.ญาดา หมวดศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
54  
631031
น.ส.จิดาภา เกตุพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
55  
631042
น.ส.วริษฐา อ่วมสอาด
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
56  
631049
น.ส.อรนุช เนื้อนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
57  
631056
น.ส.อริสรา สิริมงคลเลิศ
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
58  
631068
นายณัฐวุฒิ ปานบุญ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
59  
631076
น.ส.ดวงพร เลขกาญจน์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
60  
631093
น.ส.วรงรอง นาคเพชร
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
61  
631124
นายชินพัฒน์ งามวงค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
62  
631130
น.ส.ณัฐณิชา นพทีปกังวาล
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
63  
631134
น.ส.สิริกานต์ กระสายเงิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
64  
631151
น.ส.นิศากานต์ เจริญศรีจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
65  
631169
น.ส.มินตา อยู่ดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
66  
631172
น.ส.โชติกา ยวงทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
67  
631183
นายอภิเดช บ่อคาวี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
68  
631184
น.ส.ภัทราวดี ธรรมธาดา
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
69  
631193
น.ส.อนันญพร ศรีอุดมเดชสกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
70  
631201
นายพชรพล เฉินเชวงกุล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
71  
631204
นายพิชญตม์ ประวัติเจริญ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
72  
631209
น.ส.บัณฑิตา จันทพาน
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
73  
631223
นายป่าราเมษ ชัยสมตระกูล
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
74  
631229
นายภัคพล จันธิมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
75  
631261
น.ส.กรนันท์ จำนงจิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
76  
631269
น.ส.หทัย แซ่ลี้
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
77  
631273
น.ส.ปพิชญา พวงจำปา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
78  
631279
น.ส.ณัฐชยา ใจผ่อง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
79  
631299
น.ส.ณัฐรุจา ยศสุรินทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
80  
631313
นายชัชพล ใหญ่กระโทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
81  
631328
นายบุญญฤทธ์ บุญเพ็ง
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
82  
631335
น.ส.กิรติกา สมวันดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
83  
631341
น.ส.พลอยดาว อรุโณทยากร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
84  
631344
นายพีรวิชญ์ ขาวขำ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
85  
631355
น.ส.กรวรรณ ยาทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
86  
631371
น.ส.พันพัสสา ศิริโท
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
87  
631378
นายธนกร สุขประเสริฐ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
88  
631382
น.ส.จิดาภา หงษาชาติ
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
89  
631388
นายนันทพล จองโรจนกิจ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
90  
631450
นายสิทธิพันธ์ วิบูลย์ศรัณย์
บริหารธุรกิจ / ธุรกิจจีน
91  
631465
น.ส.ณัฐธิดา แสงฮาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศสมัยใหม่
92  
631471
นายพันธการ จันทร์สุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ