เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MG4013 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
600252
น.ส.บุญธิชา เอี่ยมสอาด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
600280
น.ส.อิสรา อินทรโพธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
3  
600296
นายวิทยากร สายโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
4  
600350
น.ส.กิ่งมณี สุวรรณ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
5  
600417
นายณัฐสิทธิ์ กุตัน
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6  
600496
น.ส.กชกร บุญรอด
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
7  
600502
น.ส.ชินาภา จันทสิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
8  
600513
น.ส.ศศิวิมล ทองคำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
9  
600669
นายสุเมชา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
10  
600672
นายอัฐวุฒิ ทองยั่งยืน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
11  
600681
น.ส.ปาริชาติ พิมายนอก
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12  
600702
น.ส.วิศรุตา แหทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
13  
600732
น.ส.วริศรา ลิลิตวงษ์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
14  
600790
น.ส.วศินี คำเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
15  
600792
น.ส.วิสสุตา ล้อมวลีรักษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
16  
600983
นายณัฐพล ดุลคนิต
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
17  
600984
นายธนายุทธ บุญหงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
18  
600988
นายจีรวัฒน์ ขำทรง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19  
601053
นายปองภพ สุขเกษม
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
20  
601100
น.ส.สุวนัน จรัลทรัพย์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
21  
601109
น.ส.วริษฐา อิงคนินันท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
22  
601113
น.ส.ณัฐกาน กลั่นชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
23  
601116
น.ส.เบญญารัตน์ บุญคง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
24  
601323
นายภัคพงษ์ วงศ์นิธิกร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
25  
601325
นายยศกร จักรรุ่งโรจน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
26  
601328
นายณพวีร์ สิโนทก
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
27  
601329
นายอนุชิต พรชัยกุล
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
28  
601345
นายการัณยภาส ดาวสุขศรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
29  
601346
น.ส.ปริญญาพร เฉิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
30  
601349
นายศุภวัฒน์ ทันสมัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
31  
601356
น.ส.ชาดายา ถนอมโภชน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
32  
601365
น.ส.มินตรา พัชรวงษา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
33  
601459
น.ส.สุรีวัลย์ แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
34  
601474
น.ส.อพินญา นนทชัย
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
35  
601499
น.ส.ปาริชาติ แสนมนตรี
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
36  
601501
น.ส.นุชวรา ก้อนทอง
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
37  
601574
น.ส.บุญรักษา สังข์วงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38  
601577
น.ส.นัชชา เรืองเดช
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
39  
601708
นายภาคภูมิ สีโคตจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
40  
601771
นายยุวดล บุริจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
41  
601788
น.ส.ศิริพร แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
42  
601870
นายโอบบุญ สังข์ศรี
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43  
601920
น.ส.มาลินี แก้วเวหา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
44  
601965
นายปฏิภาณ เหลืองรัตน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
45  
602030
นายสัชฌุกร นวลละออง
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46  
602054
น.ส.กิดาภรณ์ นนท์คำวงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
47  
602058
น.ส.ชิวาพร บุญสีทุม
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
48  
602069
น.ส.ดวงหทัย อติพรธาดา
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
49  
602094
นายชนะชัย บุญมา
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
50  
602107
น.ส.พิชญา ชาญณรงค์
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
51  
602118
นายนพนัย แสนเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
52  
602501
น.ส.นิตยา อินทะหลาบ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี
53  
602503
น.ส.ปุณิกา ลิชนะเธียร
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
54  
602536
น.ส.จินตนา อยู่เย็น
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
55  
611001
น.ส.พวงผกา ศรีชัย
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
56  
611029
นายวัชรากร สีหา
บริหารธุรกิจ / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
57  
612004
น.ส.ไอลี สายสุด
บริหารธุรกิจ / การตลาด (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
58  
620565
น.ส.นิศาชล ค่อมสิงห์
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
59  
620569
นายรุจติโรจน์ บุตกะ
บริหารธุรกิจ / การบัญชี (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
60  
620983
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)