เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MG4133 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601359
น.ส.ศิริวิมล เจียมพูนสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการ
2  
601543
น.ส.กัญญารัตน์ สีหาราช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3  
601570
น.ส.พุทธมาศ ศรีกะชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
610211
น.ส.เมธิกา สำเนานวน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
5  
610213
น.ส.ปณาลี ปลื้มกมล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
6  
610240
น.ส.จิดาภา พลรัตนศิริ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
610297
น.ส.นิตยา แต้
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
610313
น.ส.ธนัชพร พรรณสูตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
9  
610346
น.ส.เปรมมิกา สิ้นลับ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
10  
610348
น.ส.กานติมา คำมั่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
11  
610371
นายวีระพงษ์ พงษ์พีระ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
610372
น.ส.ศิวิมล มีภักดี
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
13  
610388
น.ส.พรนภา บัวอุดม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
610433
น.ส.นิศารัตน์ มายัง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
610605
นายฉัตรมงคล ทำมิภักดิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
16  
610655
น.ส.พิมพ์พญา ขยันทำ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
17  
610679
นายพัฏปพัชร์ ณัฏฐวาณิช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
18  
610691
น.ส.ปิยภรณ์ แซ่ว่อง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
19  
610693
น.ส.พิมพ์ประพัทธ์ ทองมาก
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
20  
610809
น.ส.ณัฐกร สีเมือง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
21  
610810
น.ส.ชุติมา แสงจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
22  
610814
น.ส.อภิสรา สุขสุวรรณ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
23  
610837
น.ส.พิมพ์ผกา วันทองสุข
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
24  
610908
นายจิรสิน ศักดิ์สิทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
25  
611000
น.ส.กชกร แกล้วกล้า
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
26  
611005
นายพงศกร เรืองแก้ว
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
27  
611008
นายภูวดล ขำสุทธิ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
28  
611192
น.ส.เมธาวี บุญอุย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
29  
611284
นายธารินทร์ คดีไพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
30  
611288
นายเทอดทูล กลิ่นชูชื่น
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
31  
611300
น.ส.ทิฆัมพร สัณฐิติบวร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
32  
611312
น.ส.สุวรรณี ศรีอวยพร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
33  
611442
น.ส.ณัฐกมลรัตน์ อังอำนวยโชค
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
34  
611601
นายชานุพัฒน์ อุดพันธ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
35  
611615
น.ส.พรรณราย นวลวัน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
36  
611618
น.ส.ปัญญารักษ์ อ่อนจันทร์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
37  
611619
น.ส.ณิฐชานันท์ เอี่ยมสำอางค์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
38  
611657
นายฉัตรชัย ศรีเวช
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
39  
620548
น.ส.น้ำฝน ปานดิษฐ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
40  
620983
น.ส.เสาวลักษณ์ ทองนา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ (เทียบโอนรายวิชา ภาคปกติ)
41  
621873
น.ส.พีรดา ฝรั่งทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ