เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MG4903 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601570
น.ส.พุทธมาศ ศรีกะชา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
2  
620128
นายวงศกร จีวรกุลนนท์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
3  
631790
น.ส.วรดา เรืองแจ่ม
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
4  
640521
น.ส.สุพัชรินทร์ โสมสุพิน
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
5  
640639
นายธนวัฒน์ ทองเภา
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
6  
640683
น.ส.รัชดาภรณ์ นากูล
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
7  
640714
น.ส.ทอปัด อุดมเดชวัฒน์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
8  
640914
น.ส.จิราพัชร พิมโคตร
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
9  
641008
น.ส.พรกนก ปูหลิด
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
10  
641057
นายเสฏฐนันท์ จันทร์แดง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
11  
641213
น.ส.พิมพรรณ พุฒละ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
12  
641385
น.ส.จิตรลดา คงวงษ์
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
13  
641522
นายพงศ์ศิริ ชูเกตุ
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
14  
641667
น.ส.สุธิดา นิลโต
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
15  
641713
นายภูวเดช สุขประจักษ์ทอง
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ
16  
642058
น.ส.ลักษณพร เอี่ยมดนัย
บริหารธุรกิจ / การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ