เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MK2503 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601379
นายสิทธิชัย ศุภกานต์พัฒนกุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
620135
น.ส.ดาราณี โตเอี่ยม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
620352
น.ส.วัชราภรณ์ ศรีนกทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
620417
น.ส.อาภาวี โฉมศิริ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
620424
น.ส.ศศิวิมล มั่นไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
620451
นายศุภวิชญ์ วงษ์ดี
บริหารธุรกิจ / การตลาด
7  
620453
น.ส.อนุรดี ร่าเริง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
8  
620463
นายชัยสิทธิ์ ทองอำนาจ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
9  
620552
น.ส.สุพัตรา สังแคนพรม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
620623
น.ส.ภริษา ทวีพรวรากุล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
620624
นายณัฐพงค์ ศรีด้วง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
620629
นายศุภกร คุปติชน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
620904
น.ส.ธัญวลัย จรฤทธิ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
14  
620917
น.ส.จิรัฐฏิกาล ชาวเมืองปักษ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
620935
น.ส.สุวนันท์ บุญเรือน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
16  
620946
น.ส.ชลธิชา ประสมสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
17  
620949
นายจิรายุส ก้อนต๊ะเสน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
18  
620987
น.ส.กนกวรรณ บุญคำภา
บริหารธุรกิจ / การตลาด
19  
621025
น.ส.ศิริวรรณ สันตานนท์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
20  
621048
น.ส.นิชาภา ธาราสันติสุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
21  
621294
นายนิติภูมิ อินพุ่ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
22  
621305
น.ส.อัญชลิกา สดดอน
บริหารธุรกิจ / การตลาด
23  
621348
น.ส.ณิชารีย์ ลิ่มเจริญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
24  
621357
นายชัชชัย ศรีแพ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
25  
621373
น.ส.ประพิชญา ไชยศรีษะ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
26  
621389
นายสิริวุฒิ ประเทิงจิตต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
27  
621518
น.ส.ณัฐกานต์ ขวาคำ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
28  
621520
น.ส.จุฬารัตน์ คาคำมาตร์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
29  
621849
น.ส.ธนาคาร ยอดทอง
บริหารธุรกิจ / การตลาด