เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MK3643 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610398
นายธัชชัย เจริญถกลศีล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
2  
620424
น.ส.ศศิวิมล มั่นไพบูลย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
3  
630199
น.ส.ชนิตา ยิ้มแย้ม
บริหารธุรกิจ / การตลาด
4  
630414
นายนิธิวิทย์ บุญใส
บริหารธุรกิจ / การตลาด
5  
630492
น.ส.ฐิติพร หมายพึ่ง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
6  
630630
นายพิพัฒน์มงคล อริยธนาไพศาล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
7  
630632
น.ส.หนึ่งฤทัย ผูกพันธ์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
8  
630648
น.ส.ณัชชา สุวรรณมุข
บริหารธุรกิจ / การตลาด
9  
630696
นายภูสิทธิ์ มาโนชนฤมล
บริหารธุรกิจ / การตลาด
10  
630697
นายชัยกร พูนจินดาถาวร
บริหารธุรกิจ / การตลาด
11  
630861
นายฆณนนท์ แสงยนต์
บริหารธุรกิจ / การตลาด
12  
630954
น.ส.สุภลักษณ์ สิงห์หมอก
บริหารธุรกิจ / การตลาด
13  
631218
นายสหรัฐ ลือชาติ
บริหารธุรกิจ / การตลาด
14  
631462
นายกิตติศักดิ์ เข็มเหลือง
บริหารธุรกิจ / การตลาด
15  
640715
น.ส.รัตนา แก้วมาตย์
บริหารธุรกิจ / การตลาด (ปวส.ภาคปกติ)
16  
641564
น.ส.มุกดา ใจสำราญ
บริหารธุรกิจ / การตลาด (ปวส.ภาคปกติ)