เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT2022 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
620218
นายชวัลวิทย์ ไกรแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
630958
นายธราดล โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
631038
น.ส.สุพัตรา วะเศษสร้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
631248
น.ส.อัญชิสา เพียรกสิกรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
631277
น.ส.ฟ้าสิรินทร์ นุ้ยเย็น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
631289
น.ส.ดารินา เหมมาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
640043
น.ส.วิไลวรรณ กงแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
640047
น.ส.ธนัชพร ชัยมหาวงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
640054
น.ส.อภิสรา เมืองมูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
640075
น.ส.ฐิติมา มะณีแนม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
640210
น.ส.อภิสรา จี้เพชรงาม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
640233
น.ส.รัตนาภรณ์ พันธุ์ฟอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
640284
นายเจษฎา รัตนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
640340
น.ส.ธวัลรัตน์ มาลีหวล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
640372
นายกัมพล ศรีสวัสดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
640376
น.ส.วรัญญา ประทุมเมฆ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
640377
น.ส.ปุณชญา คุ้มวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
640385
น.ส.กวิตา อุราเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
640438
น.ส.นิมัสสุรีย์ ฮามะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
640479
น.ส.สุดารัตน์ โทษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
640482
น.ส.ธนัชพร เฉื่อยวิบูลย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
640504
นายณัฐภัทร เทศวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
640518
นายภาณุวัฒน์ สุมนนอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
640579
น.ส.ปนัดดา สุพันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
640641
น.ส.นับทอง อัฑฒพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
640665
นายฐิรวัฒน์ ธรรมเพชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
640674
นายภราดล มณีโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
640730
นายพิทวัส ไกรจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
640752
น.ส.ไอรดา วงค์เสาร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
640753
น.ส.หทัยรัตน์ อรบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
640755
น.ส.กุลธิดา เสนาเจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
640770
นายศักรินทร์ ตันติวุฒิ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
640772
น.ส.มาริสา ชูศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
640786
น.ส.จันทิรา เจริญผล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
640826
นายภัทรภณ ยิตติพินิจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
640829
น.ส.ศุภรดา โนรีราษฎร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
640838
น.ส.สรัลพร ปาปะขัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
640868
น.ส.นิรัญญา ศรีแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
640871
น.ส.อัญชิสา ประเสริฐสังข์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
640897
น.ส.นิภาภรณ์ ดาวดวงเด่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
640903
น.ส.จณิสตา ไกยราช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
640907
น.ส.วริศรา สุตะวงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
640911
นายณนน์ จงชาณสิทโธ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
640930
น.ส.ธีรดา ฦาชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
640962
น.ส.สุธินันท์ สุดเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
640983
น.ส.สุธิดา หอมตลบ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
640985
น.ส.อัญชนิกา ต้นกระโทก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
640986
น.ส.ศิรินทิพย์ ช่างเรือ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
641009
นายศตกัลป์ มีบาง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
641072
น.ส.ชลธิชา บิลยะขวา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
641131
น.ส.รัตนาภรณ์ ศรีตาแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
641150
น.ส.ธนพร อุยเอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
641174
น.ส.ณัฎฐริณีย์ สมาเด๊ะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
641196
น.ส.เบญญาภา ทองเชื้อ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์