เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3012 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
610120
น.ส.พลอยพรรณ ทองบุญมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
610125
น.ส.จุฑามาศ ฤทธิ์จรูญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
610131
น.ส.ต่วนนุสไอนี จาปะกียา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
610529
น.ส.สุภาลักษณ์ พรมเดช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
610544
น.ส.ฐิติภา พักตร์ใส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
610757
น.ส.สุชาดา ศิริธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
611108
น.ส.ปาริฉัตร เสียมไหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
611362
น.ส.ฐานิกา สกุลเอฬา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
611372
น.ส.ศรุตา อินทโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
611390
น.ส.ศิรานนท์ นาไพรวัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
611503
น.ส.ปุณยวีร์ พสุธาเมตต์กิติกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
611504
น.ส.ษิณภา ฉมาภดินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
620026
นายเศวตฉัตร ปฐมมณีนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
620146
น.ส.ธนิตา อาจารีพิพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
620214
น.ส.พนิตนันท์ พานิช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
620217
น.ส.ณัฐณิชา แสงประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
620219
น.ส.กัณฐิกา บุญยบุตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
620251
น.ส.สิริลักษณ์ ศรีสมบูรณ์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
620345
นายกิตติภพ สารโคกสูง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
620411
น.ส.วรัชยา รักษานาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
620430
น.ส.เพริศแพร้ว บุญศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
620501
น.ส.พีรยา อยู่ยืน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
620502
น.ส.เบญจมา วัฒนเกษตรกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
620544
น.ส.ปนัดดา พิมพ์พันธ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
620614
นายพิสิษฐ์ กนกพัฒนรัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
620616
น.ส.บุณญวีร์ คชสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
620627
น.ส.สุพิชชา แป้นหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
620631
น.ส.ศจี คูณคล่อง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
620711
น.ส.โยษิดา พลังสันติกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
620718
น.ส.จันทร์จิรา วัชรพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
620719
น.ส.พิชญาภา ใจแกล้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
620723
น.ส.ภัทราวดี ทับทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
620728
น.ส.วรวิมล อันติมานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
620736
น.ส.ภาสินีญา วิเวก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
620750
น.ส.กฤดาญชลี โพธาวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
620757
น.ส.สุทธิลักษณ์ จันทร์เทศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
620761
น.ส.ธนกาญจน์ เกษนาค
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
620813
น.ส.กัลย์ฐิตา เอกวราธำรงฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
620827
น.ส.อารียา เปียปาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
620873
น.ส.นูรเสาวนี กอเนาะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
620889
นายสุเมธี เธียรธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
620903
น.ส.ณัฐกุล จันทร์เสงี่ยม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
620921
น.ส.วิจิตรา คำแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
620942
น.ส.เนตรนภา ต๊ะผัด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
620943
น.ส.วราภรณ์ ฝ้ายเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
621054
น.ส.จริยดาพร โพธิ์พรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
621056
น.ส.ชลดา วันนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
621059
น.ส.ภัทราวดี ศรีโคตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
49  
621086
น.ส.ณัฐญา แซ่ตั๊น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
50  
621113
น.ส.วันวิสา ครุฑสุวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
51  
621236
น.ส.แคทลียา แจทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
52  
621237
น.ส.พัทธนันท์ รัตนเดชพงศ์สิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
53  
621349
น.ส.ญาดา จุลศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
54  
621405
น.ส.กรวีร์ ศรีจงใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
55  
630003
น.ส.อลิสา คุ้มชนม์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
56  
630021
น.ส.ณัฐภัทร บริพัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
57  
630037
นายภีรภัทร จิตไธสง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
58  
630042
น.ส.ศศินา ธรรมณรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
59  
630043
น.ส.กนกรัชต์ แซ่โค้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
60  
630069
นายนครินทร์ ปุ่นอุดม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
61  
630095
น.ส.ชนัญชิดา เนียนทะศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
62  
630142
นายธัชทฤต ฉิ้มฉาย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
63  
630198
น.ส.พรพิตรา ลาชโรจน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
64  
630252
น.ส.อภิญญา เฮ้ากอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
65  
630260
น.ส.อุรัสยา เตืองพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
66  
630286
น.ส.ธนภรณ์ สมจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
67  
630290
น.ส.ปัฐฑิตา บับพาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
68  
630363
น.ส.หทัยชนก ช้างน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
69  
630379
น.ส.นุช โฮ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
70  
630402
น.ส.อารี อ่ำบำรุง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
71  
630407
น.ส.สุกัญญา อุ่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
72  
630458
น.ส.พิมพ์ลภัส โพธิ์ทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
73  
630474
น.ส.ดวงจันทร์ ถาวรชีพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
74  
630501
นายกมลภพ ค่าเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
75  
630515
น.ส.ภัทรดา คำวรรณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
76  
630524
น.ส.ขวัญจิรา ขันตีจิตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
77  
630581
นายภูริณัฐ รัตนรังษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
78  
630598
น.ส.กชกร หมื่นชะนะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
79  
630614
น.ส.ปิยะพร ไชยภา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
80  
630660
น.ส.ประวิชญา แดงอุไร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
81  
630678
น.ส.ศิริวรรณ กลิ่นพุฒซ้อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
82  
630681
น.ส.ศศินา วังคีรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
83  
630686
นายพีรวิชญ์ ผู้มีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
84  
630688
น.ส.ซาวียะห์ แวยูโซะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
85  
630692
น.ส.ธนาพร ก๋าคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
86  
630738
น.ส.กมลชนก ทวีวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
87  
630739
น.ส.ปภาวรินท์ โรงวิชา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
88  
630745
น.ส.ลลิตา ตักเตือน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
89  
630756
น.ส.ภูษณิศา เลิศพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
90  
630768
นายกิตติพันธ์ หิรัญธนวิวัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
91  
630769
น.ส.ปิยมาภรณ์ แผนคู้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
92  
630770
น.ส.อสมาภรณ์ ณ บางช้าง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
93  
630787
น.ส.ธนาภร จาตุรนต์วาณิชย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
94  
630806
น.ส.บุษบาวรรณ พิมพาทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
95  
630808
น.ส.พิชญาพร ดีไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
96  
630814
น.ส.นันทิชา ชะวาลา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
97  
630834
น.ส.สุพัฒตรา มาหอม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
98  
630844
น.ส.ศิรดา ศรีจันทร์ทับ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
99  
630863
นายรชต มัคคภาวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
100  
630864
น.ส.รุ่งนิภา กังใช่ง้วน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
101  
630873
น.ส.ณัฐกานต์ สุดแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
102  
630875
น.ส.สุกัญญา พึ่งจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
103  
630895
น.ส.จุฑามาศ เผื่อนด้วง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
104  
630907
น.ส.ธาวิณี แพนสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
105  
630909
น.ส.ตรีธานทิพย์ ติ๊บเต็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
106  
630911
นายภูวมินทร์ ธรรมใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
107  
630912
น.ส.ชญานี เวียงชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
108  
630915
น.ส.ภัททิยา ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
109  
630917
น.ส.ภัทรฑาทิพย์ เกษี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
110  
630921
น.ส.กริชธิญา กุมภาพงษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
111  
630924
น.ส.อภิชญา เผือกมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
112  
630929
น.ส.สโรชา ศรีสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
113  
630931
น.ส.มุกตะวัน ลัยวลักษณ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
114  
630939
น.ส.หทัยชนก ธีระวาส
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
115  
630940
นายธีรภัทร สุระถา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
116  
630945
น.ส.กมลเนตร ภานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
117  
630947
น.ส.วรรณรพี ปิติศานต์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
118  
630949
นายณัฐิวุฒิ กุลขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
119  
630952
นายวงศพัทธ์ อิทธิมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
120  
630957
น.ส.อรอนงค์ เจนสง่า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
121  
630972
นายทีปกร วิวัฒน์วิทยา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
122  
630974
น.ส.ฐิตาภรณ์ ทิศเกลี้ยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
123  
630980
น.ส.บัณฑิตา กะทิศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
124  
630994
น.ส.ศิริลักษณ์ บัวผัน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
125  
630995
น.ส.ธนภรณ์ งามพร้อม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
126  
631039
น.ส.มณีภัช วรรณศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
127  
631040
น.ส.นันท์นภัส อ่ำน้อย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
128  
631053
น.ส.ศิริวิภา ธิติทรัพย์ยืนยง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
129  
631063
น.ส.ธนมล ซึ้งโกวิท
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
130  
631085
นายเจษฎา ศิริชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
131  
631091
น.ส.สุภาวดี บรรณบดี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
132  
631099
น.ส.อรอนงค์ เค้ามูล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
133  
631115
น.ส.ปพิชญา คณะรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
134  
631126
น.ส.ฉันทพิชญา มะโยธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
135  
631152
น.ส.ภาวดี กันชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
136  
631171
น.ส.วรัญชนา คุณารูป
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
137  
631203
นายวิทยา วงษ์เลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
138  
631216
น.ส.วิภารัตน์ สมบูรณ์ทรัพย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
139  
631239
นายจิรายุส เพิ่มสิน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
140  
631242
น.ส.ฐิติยา บัวสิงห์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
141  
631247
น.ส.อารยา ดีธรรม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
142  
631253
นายกัณฑ์ นาคาพล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
143  
631263
น.ส.ศิรินภารัตน์ มาตย์นอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
144  
631266
น.ส.รุ่งระวี เพชรเศรษฐ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
145  
631271
น.ส.พัณร์พิสา ธูปโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
146  
631272
น.ส.เปมิกา โทสันเทียะ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
147  
631275
น.ส.อนุชชิตา บุญครอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
148  
631278
น.ส.โสรยา พรหมมานุวัตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
149  
631280
น.ส.กนกพร ก้องเวหา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
150  
631283
น.ส.อินทรัตน์ รัชดานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
151  
631294
น.ส.สุนิชา ตาปั๋น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
152  
631331
น.ส.อารียา หมวกสังข์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
153  
631366
น.ส.ศิริวิภา นาแล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
154  
631476
น.ส.บุญญานุช เรืองฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
155  
631542
นายพัชฏะ พินิจชัชวาล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
156  
640773
น.ส.อังคณาพร เหล่าอุด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์