เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3123 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
601822
น.ส.เบญญภา จันนิเวศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
601829
น.ส.ชญาณิน วงศ์ตาพระ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
610083
น.ส.ภัทรลภา หมื่นใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
610122
น.ส.จามรี ดวงศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
610123
นายกรภัทร นาคาไชย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
610155
น.ส.กัณจรัตน์ วณิชย์นรานนท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
610158
น.ส.นิดาวรรณ กาบนันทา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
610163
น.ส.สริญตา ชานุ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
610420
น.ส.ธัญวรัตน์ สิงห์ขจรศักดิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
610435
น.ส.อาภาศิริ อัญชลีวรพันธุ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
610457
น.ส.ศุภิสรา คงเพ็ชร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
610459
น.ส.สุกัญญา โสกเชือก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
610469
น.ส.ปัทมาพร เอี้ยงอารีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
610470
นายนันทชัย บุญอยู่
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
610515
น.ส.สุดารัตน์ คงเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
610574
น.ส.เบญจมาศ ตั้งกิตติเวช
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
610706
น.ส.ปานชีวา เย็นจันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
610708
น.ส.วรารัตน์ ตั้งพาณิชย์เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
610735
น.ส.ณัฐชา ชูแดง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
610766
น.ส.ณัฏฐา อุดมศิลป์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
610787
น.ส.รัชนก สุวรรณโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
611084
น.ส.พนิดา เจริญสุข
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
611085
น.ส.อารยา สินธุนาวารัตน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
611086
น.ส.โศรดา ดั่นคุ้ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
611088
น.ส.กวิสรา เย็นทรวง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
611089
น.ส.ปวีณ์ธิดา พานุรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
611090
น.ส.กิ่งกาญจน์ แซ่แต้
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
611091
น.ส.พัชราภรณ์ หอมสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
611092
น.ส.อลิษา เพ็ชรศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
611093
น.ส.ศศิธร อยู่เจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
611094
น.ส.ณัฏฐธิดา มีศิริ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
611095
น.ส.จินต์จุฑา เปานาเรียง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
611100
น.ส.โสรยา แก้วเลื่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
611101
น.ส.สโรชา แก้วเลื่อน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
611105
น.ส.จิราพัชร คำวงศา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
611108
น.ส.ปาริฉัตร เสียมไหม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
611124
น.ส.บุษรากร ศิริรักษ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
611151
น.ส.จิดาภา อุปมาณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
611162
น.ส.วีรกานต์ ทับทิม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
611345
น.ส.ชรินทร์รัก พวงศร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
611357
น.ส.ณัฐกานต์ วะรงค์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
611361
น.ส.รุ่งนภา มะลิลม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
611395
นายรัชชานนท์ กองแก้ว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
611415
น.ส.กรรภิรมย์ เชื้อแหว้น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
611498
น.ส.จิดาภา ศรีนอก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
46  
611504
น.ส.ษิณภา ฉมาภดินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
47  
611522
น.ส.จันทนิภา พรมศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
48  
611662
น.ส.ทิวาพร ภู่ประเสริฐ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์