เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3342 กลุ่ม 01
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
570586
นายปัญญานันท์ กล้ารอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
581811
น.ส.อรพินท์ ทองคำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
600134
น.ส.โสจิรัตน์ นาสินส่ง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
601233
น.ส.อารยา ไทยเพชร์กุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
610030
น.ส.ณัฐกมล ชูขาว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
610093
นายกิตติภูมิ คำดำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
610236
น.ส.ฐณัฎฎา หนักแน่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
610246
น.ส.ศิรินภา เหลือสาคร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
610416
น.ส.ชลิตา หริ่มเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
610445
น.ส.กนกภรณ์ จันทร์ลือชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
610509
น.ส.ชลธิชา แขนนารี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
610518
นายวรรษชล มนุษย์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
610527
น.ส.ภิรมณ์พร ชื่นเมือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
610538
น.ส.ณัฐณิชา ลภัสบุญทวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
610563
น.ส.ฉัตรสุดา โจมรัมย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
610743
น.ส.ฐิติยา แสงสุวรรณ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
610753
น.ส.บัณฑิตา จันทร์กล่ำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
610798
น.ส.นภัสรา มานะสะสม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
611087
น.ส.วิไลวรรณ พรหมศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
611096
น.ส.มีนศิริ บุญรอด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
611097
น.ส.กานต์ธิดา กองวงศ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
611152
น.ส.สุดารัตน์ ละอองปลิว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
611163
น.ส.นิชธาวัลย์ วงษ์บุญมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
611168
น.ส.อาซียะห์ สะตาปอ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
611202
น.ส.โซรยา กอเซ็ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
611217
น.ส.รัตนาพร วงศ์ใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
611346
น.ส.ปณัฐตา บิลหมุด
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
611354
น.ส.นวพร ศรีวิลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
611365
น.ส.สดีญา ล่านุ้ย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
611400
น.ส.บุษกร เกษบรรจง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
611403
น.ส.กรรณิการ์ หนูเพ็ชร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
611447
น.ส.สวรินทร์ ทองเขียว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
611455
น.ส.สุธีธิดา โรจน์ทรรศนีย์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
611496
น.ส.อมรรัตน์ ปิ่นทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
611500
น.ส.ปองขวัญ นันทะใจ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
611501
น.ส.ศศิพิมพ์ เครืออินตา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
611505
น.ส.ปฐมาวดี มณีขำ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
611507
น.ส.ปิยวรรณ ปิติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
611510
น.ส.อาทิตยา มีหวัง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
611516
น.ส.วรัชยา จันทวรินทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
611524
น.ส.กุลรัศมิ์ ปวรวงศ์วัฒน์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
611540
น.ส.ปภาวี แก้วขลิก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์