เมนูหลัก
 หน้าแรก :
 หน้าแรก
 สำหรับนักศึกษา :
 เข้าสู่ระบบ
 การลงทะเบียน :
 กำหนดการลงทะเบียน
 คำแนะนำการลงทะเบียน
 วิธีการลงทะเบียน
 พิมพ์ใบลงทะเบียน 
 การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 สถิติของผู้เข้าชม :
 ปฏิทินการศึกษา :
 ระดับปริญญาตรี
 ระดับบัณฑิตศึกษา


มีผู้เข้าเยี่ยมชม

คน ตั้งแต่ มกราคม 2004
REGISTRA-HCU-FANPAGE

New Image Website: Image Cko!

 
จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนผ่านอินเตอร์เน็ตในแต่ละรายวิชา/กลุ่ม
 

 
 
 
รหัสวิชา MT3342 กลุ่ม 02
ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - นามสกุล
คณะ / สาขา
อีเมล์
1  
590771
น.ส.พรปวีณ์ ชัยโชติ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
2  
591150
น.ส.สิริมาศ นะมินิล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
3  
592306
น.ส.สุดารัตน์ อะปะมาเถ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
4  
600239
นายวรพล เพียซ้าย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
5  
600385
น.ส.วารุณี คงมั่น
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
6  
600529
น.ส.วราภรณ์ อินทะเสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
7  
610028
น.ส.ศศิธร บุญมี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
8  
610127
น.ส.วาสินี บุญท้วม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
9  
610407
น.ส.ระพีพัฒน์ วงษ์สกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
10  
610436
น.ส.อลิชา เชิดชู
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
11  
610449
น.ส.สายฝน แก้วทัพไทย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
12  
610476
น.ส.มาธวี ไวมาตร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
13  
610511
น.ส.นันท์นภัส แก้วมา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
14  
610514
น.ส.นภัสสร มาผิว
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
15  
610710
น.ส.สุพัตรา สุวรรณวลัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
16  
610712
น.ส.ณัฎฐมน ทองฤทธิ์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
17  
610754
น.ส.ชฎาภรณ์ บุญถูก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
18  
610758
น.ส.ปิยรัตน์ เรืองศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
19  
610790
น.ส.สุปราณี ชนะบุญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
20  
610791
น.ส.อรทัย โพธิ์จันทร์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
21  
610914
น.ส.ศศิธร หอมนาน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
22  
611174
น.ส.อนัญญา โอภากุลชนก
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
23  
611344
นายธีรพงศ์ กลิ่นกล้า
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
24  
611350
นายพิษณุ ฉิมพลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
25  
611366
น.ส.ศิริรัตน์ ลั่นทมเหลือง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
26  
611370
น.ส.วรรษนรร ดวงศรี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
27  
611371
น.ส.ปิยาภัสร์ พรหมรักษา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
28  
611397
น.ส.เพชริดา โสดากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
29  
611399
น.ส.พรรณพร จันปุ่ม
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
30  
611425
น.ส.ปัชมาพร โสวันนา
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
31  
611434
น.ส.กาญจนา เสวกนันท์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
32  
611437
น.ส.วรรณิภา ทองแพ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
33  
611444
น.ส.ณัฐชยา ภัทรวดีพร
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
34  
611497
นายศุภกิจ นิ้วทอง
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
35  
611503
น.ส.ปุณยวีร์ พสุธาเมตต์กิติกุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
36  
611508
น.ส.นิศากร ปราณนัทธี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
37  
611521
น.ส.สุภัสสรา พวงทวี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
38  
611527
น.ส.อินทิรา ล้ำเลิศ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
39  
611529
น.ส.กำไลทิพย์ บุญแสน
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
40  
611531
น.ส.วาสนา ฤกษ์ขจรชัย
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
41  
611533
น.ส.จิราภรณ์ เผือกจิตต์
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
42  
611534
น.ส.วรัญญา ช่วยเหลือ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
43  
611536
น.ส.จิราพร อำไพม้ากุล
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
44  
611550
น.ส.หยาดทิพย์ นาเจริญ
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์
45  
611671
นายอนันตพงษ์ เถาว์ชาลี
เทคนิคการแพทย์ / เทคนิคการแพทย์